SAP2000 - ETABS - STA4CAD - TEKLA - REVİT - MS PROJECT Online Kurs Fırsatı, TIKLA

Bolu Gerede'deki otel 20 yıllığına 3.6 milyon TL'ye kiraya veriliyor! | İnşaat Gündemi

Bolu Gerede’deki otel 20 yıllığına 3.6 milyon TL’ye kiraya veriliyor!

Yazar:

14.02.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Bolu Gerede’deki otel 20 yıllığına 3.6 milyon TL’ye kiraya veriliyor!


Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden:

Madde 1 – İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin;

a) Adı:  Gerede Belediye Başkanlığı

b) Adresi:  Kitirler Mahallesi Eski Hükümet Sok. No: 2 Gerede/Bolu

c) Telefon numarası:  0374 311 6700

ç) Faks numarası:  0374 311 6703

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle alabilir.

Madde 2 – İhale konusu olan işin niteliği yeri ve süresi :

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kitirler Mahallesi, Esentepe Mevkii 42 ada, 14 ve 17 parsellerde kayıtlı, toplam 7795 m2’lik taşınmazın üzerinde, 74 oda, 157 yataklı toplam 5378 m2 inşaat alanı bulunan, Esentepe Otel Binası ile kullanımı Belediyemiz tasarrufunda bulunan; 2 Adet Futbol Sahası, Arkut Dağı Kayak Tesisi, Teleski ve Kafeterya’nın 20 yıl (240 ay) süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesidir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi hükümlerine göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecektir.

Madde 3 – İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhale dokümanı Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 4 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 25/02/2016 Perşembe günü.

d) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

Madde 5 – Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat :

inşaat yapma oyunu

İşin Tahmin edilen bedeli 15.000,00 TL+KDV/ay (OnbeşbinTürklirası) x 240 ay = 3.600.000,00 TL (üçmilyonaltıyüzbinTürklirası) olup %3 geçici teminatı 108.000,00 TL (yüzsekizbinTürklirası) dır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde yazılı olan değerler teminat olarak kabul edilecektir.

Madde 6 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

c) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

g) Şartname de özellik ve içerikleri belirtilen ihale teklif mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

İlgililere ilanen duyurulur.

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

31.10.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4690 ₺ 4660 ₺ 4630 ₺
İzmir 4495 ₺ 4470 ₺ 4420 ₺
Karabük 4600 ₺ 4550 ₺ 4500 ₺
Biga 4560 ₺ 4540 ₺ 4520 ₺
Payas 4560 ₺ 4530 ₺ 4500 ₺
Gebze 4620 ₺ 4590 ₺ 4560 ₺
Samsun 4610 ₺ 4610 ₺ 4540 ₺
Ankara 4620 ₺ 4590 ₺ 4560 ₺
Bursa 4550 ₺ 4530 ₺ 4485 ₺
Kütahya 4550 ₺ 4530 ₺ 4485 ₺
Sivas 4670 ₺ 4640 ₺ 4610 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ