-

Büyükçekmece Sosyal Tesisleri ihalesi 9 Ağustos’ta!

Yazar:

27.07.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Büyükçekmece Sosyal Tesisleri ihalesi 9 Ağustos’ta!

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi’nde hâlihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete geçebilmesi için yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerini ihale edecek. İhalesi 9 Ağustos’ta gerçekleşecek.

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Fatih Mahallesi, 1310 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 – İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2 – İşin Adı ve Niteliği: “Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1310 parsel üzerinde bulunan hâlihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete geçebilmesi için yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerinin Yüklenici tarafından karşılanması suretiyle şartname eki yerleşim planında gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 15 yıl süreyle irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi” işidir.

3 – Muhammen Bedel:

a) Muhammen Yapım Bedeli: 4.903.809,60 TL (Dörtmilyon dokuzyüzüçbin sekizyüzdokuz Türklirası Altmış Kuruş)

b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 10.000,00 TL (Onbin Türklirası) (KDV hariç)

4 – Geçici Teminat:

a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 147.114,30 TL. (Yüzkırkyedibinyüzondört Türklirası Otuz Kuruş)

b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 3.600,00 TL (Üçbinaltıyüz Türklirası)

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.

5 – İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece / İstanbul

b) Tarihi ve Saati: 09.08.2016 – 10:00

6 – Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7 – Son Başvuru Tarihi ve Saati: 08.08.2016 – 17:00

8 – Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

9 – İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (FORM: 1)

f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM: 2)

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

i) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM: 3)

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS