-

Gaziantep Şehitkamil’de kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Yazar:

24.06.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Gaziantep Şehitkamil’de kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep Şehitkamil’de kat karşılığı inşaat yaptıracak. 28.768,34 metrekare yüzölçümlü arsa üzerinde yaptırılacak inşaatın toplam bedeli 171 milyon 125 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli                                                     :  Gaziantep

İlçesi                                                :  Şehitkamil

Mevkii                                             :  Beylerbeyi Mahallesi

Cinsi                                                :  Arsa

Yüzölçümü (m2)                              :  28.768,34 metrekare

Ada no Parsel no                             :  898 ada, parsel 1 ve parsel 2,

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Meclisi tarih ve sayısı                      :  15.04.2016-289

Muhammen Bedeli                           :  171.125.000,00.-TL (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.)

Geçici Teminat Miktarı                    :  5.133.750,00.-TL

İhale Tarihi                                       :  20.07.2016 Çarşamba günü, saat 15:00

1 – Asgari İstenenler:

898 ada parsel 1 ve 898 ada parsel 2 deki A1 bloğun1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 37, 40, 42, 43, 47, 49 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A2 bloğun 4, 5, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 36, 39, 44, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 19 adet mesken, A3 bloğun 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 27, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A4 bloğun 1, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 36, 39, 42, 45, 48 bağımsız bölüm numaralı 19 adet mesken, A5 bloğun 2, 3, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A6 bloğun 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 21, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 43 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C1 bloğun 2, 4, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 44 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C2 bloğun 1, 2, 4, 8, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 38, 39, 42, 43 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C3 bloğun 1, 4, 6, 10, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 41, 44 bağımsız bölüm numaralı 17 adet mesken, B1 bloğun 1, 2 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, B2 bloğun 2, 3 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, B3 bloğun 1, 2, 3 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, B4 bloğun 4, 5 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A1 bloğun Z04, Z05, Z06 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, A2 bloğun Z02, Z05, Z06 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, A3 bloğun Z02, Z03 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A4 bloğun Z02, Z03 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A5 bloğun Z04, Z05 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesine verilmesi, ihaleye esas mimari projelerin bedellerinin ihale uhdesinde kalan müteahhit tarafından müellifine ödenmesi ve imar durumunda iyileştirme olması halinde aynı oranında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine yansıtılması.

2 – İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 – İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 – İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesinin 2. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda 20.07.2016 Çarşamba günü, saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2016 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına alınmış ve İhale Şartnamesinin 4. maddesinde yazılı 5.133.750,00.-TL (Beş milyon yüz otuz üç bin yedi yüz elli Türk lirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Şehitkamil Şubesi nezdindeki TR220001500158007290404601 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) 2016 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

j) 2016 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı.

l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

5 – Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 – Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne verilecektir.

7 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 – Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.

9 – İşin süresi 750 takvim günüdür.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
İlgili Terimler : ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS