yakan aydınlatma


İNGİLİZCE – TÜRKÇE İNŞAAT VE MİMARLIK TERİMLERİ (1500 KELİMELİK DEV ARŞİV)

Yazar:

13.04.2019

Kişi Okumuş

1 Yorum

İNGİLİZCE – TÜRKÇE İNŞAAT VE MİMARLIK TERİMLERİ (1500 KELİMELİK DEV ARŞİV)

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Merhaba arkadaşlar

 

İnternette pek çok kaynaktan edindiğim ve kendi kişisel arşivimden de faydalanarak derlediğim İngilizce-Türkçe mesleki terimler arşivini aşağıda bilgilerinize sunarım. Umarım faydasını görürsünüz.

 

İNGİLİZCE TÜRKÇE
Abrams- cone Abrams konisi
Abrams- law Abrams kanunu
Abrasion Aşınma
Abrasion resistance Aşınma direnci
Absolute Mutlak
Absolute volume Mutlak hacim
Absorbed water Emilmiş su
Absorbtion Emme
Accaptance quality limit Kabul edilebilir kalite seviyesi
Accelerator Hızlandırıcı
Accuracy Doğruluk
Addition Mineral katkı
Additive Katkı
Adhesive Yapışkan
Adhesive Yapıştırıcı
Adiabatic curing Adiabatik kür
Admixture Kimyasal katkı maddesi
Adsorption Yüzeyde tutma
Aerated concrete Gaz beton
Aerated concrete Gözenekli beton
Age hardening Yaşlanma sertleşmesi
Ageing Yaşlandırma
Aggregate Agrega
Aggressive Saldırgan
Aggressive Sert
Agitate Karıştırma
Agitating Karıştırmalı
Agitator Karıştırıcı
Air content Hava içeriği
Air content Hava miktarı
Air cured Havada kürlenmiş
Air entrainer Hava sürükleyici
Air entraining Hava sürükleyici
Air meter Hava ölçer
Air void Hava boşluğu
Air-permeability test Hava geçirgenliği deneyi
Alkali Alkali
Alkali reactivity Alkali reaktivitesi
Alkali-aggregate reaction Alkali agrega reaksiyonu
Alkali-silica reaction Alkali silika reaksiyonu
All-in-aggregate Tüvenan agrega
Allowable stress Emniyet gerilmesi
Alloy Alaşım
Aluminate concrete Aluminat beton
Ammonium Amonyum
Amorphous Amorf
Anchorage Ankraj
Anchorage Bağ
Angular aggregate Kırmataş
Angular aggregate Köşeli agrega
Anisotropic Anizotrop
Annealing Yumuşatma tavlaması
Anodic coating Anodik kaplama
Anti freeze Antifiriz
Architectural concrete Mimari beton
Architecture Mimarlık
Argillaceous Killi
Artificial aggregate Yapay agrega
Ash Kül
Asphalt Asfalt
Asphalt concrete Asfalt betonu
Asphalt concrete pavement Asfalt betonu kaplama
Assesment Değerlendirme
Atmospheric pressure Atmosferik basınç
Atterburg limits Atterburg limitleri
Autoclaved aerated concrete Otoklavlanmış gözenekli beton
Axle load Dingil yükü
( B ) Backfill concrete
Backfill concrete Dolgu betonu
Bar reinforcement çubuk donatı
Basement Bodrum
Basement Su basmanı
Basic creep Basit sünme
Basic creep Temel sünme
Basic requirements Temel özellikler
Batch Harman
Bearing capacity Taşıma kapasitesi
Bedrock Ana kaya
Belt Bant
Binder Bağlayıcı madde
Binding Bağlama
Binding material Bağlayıcı malzeme
Bins Ambar
Birefringence çift kırılma
Bitumen coating Bitümlü kaplama
Bituminous surface Bitümlü satıh kaplama
Blast furnace sl*g Yüksek fırın cürufu
Bleeding Kusma
Body centered Hacim merkezli
Bond Bağ
Bond strength Bağ dayanımı
Bond strength Yapışma gücü dayanımı
Bonding force Bağ kuvveti
Bound water Bağlı su
Branching Dallanma
Breakdown çökme
Brick Tuğla
Bridge deck Köprü döşemesi
Brittle Gevrek
Brittle failure Gevrek göçme
Brittle fracture Gevrek kırılma
Bronze Tunç
Broom finish Süpürülme
Brushed surface Fırçalanmış yüzey
Buckling Burkulma
Bulk Gevşek yığın
Bulk density Gevşek yığın birim ağırlığı
Bulk modulus Hacim modülü
Calcareous Kalkerli
Calcined Kalsine edilmiş
Calcined Pişirilerek suyu veya co2-si ayrılmış
Calcined Sönmüş
Calcium Kalsiyum
Calcium carbonate Kalsiyum karbonat
Calcium chloride Kalsiyum klorür
Calcium sulphate Kalsiyum sülfat
Calibrate Kalibre etmek
Calibration Kalibrasyon
California bearing ratio Kaliforniya taşıma oranı
Capillar void Kılcal boşluk
Capillarity Kılcallık
Capillary permeability Kılcal geçirgenlik
Capillary pressure Kılcal basınç
Capillary water Kılcal su
Carbonation Karbonatlaşma
Carbondioxide Karbondioksit
Cast concrete Dökme beton
Cast concrete Kalıba dökülmüş beton
Cast stone Yapay taş
Casting Döküm
Cast-in-place Yerinde dökülmüş
Cavern Boşluk
Cavitation Kavitasyon
Ceiling Tavan
Cell Hücre
Cellular structure Boşluklu yapı
Cellular structure Hücresel yapı
Cement bag çimento torbası
Cement base çimento esaslı
Cement content çimento dozajı
Cement content çimento içeriği
Cement content çimento miktarı
Cement gel çimento jeli
Cement kiln çimento fırını
Cement mill çimento değirmeni
Cement paste çimento hamuru
Certification Belgelendirme
Chain like molecule Zincir türü molekül
Characteristic strength Karakteristik dayanım
Chemical analysis Kimyasal analiz
Chloride Klorür
Chloride content Klorür içeriği
Chlorine Klor
Chute Boşaltma kanalı
Clay Kil
Climbing form Tırmanan kalıp
Close packing Sık düzen
Closely graded üniform granülometrili
Coal ash Kömür külü
Coarse aggregate Iri agrega
Coarse aggregate Kaba agrega
Coarse grained Iri taneli
Coarse gravel Iri çakıl
Coarse screen Kaba elek
Coefficient of permeability Geçirgenlik katsayısı
Coefficient of permeability to water Su geçirgenliği katsayısı
Coefficient of subgrade reaction Altzemin reaksiyon katsayısı
Cohesion Kohezyon
Cold drawing Soğuk çekme
Cold drawn steel Soğuk çekilmiş çelik
Cold joint Soğuk derz
Cold rolling Soğuk haddeleme
Cold working Soğuk işlem
Collapse çökme
Collapse failure Göçme
Colloidal particle Kollodial parça
Column Kolon
Compactability Sıkıştırılabilme
Compaction Sıkıştırmak
Compaction classes Sıkıştırılabilme sınıfları
Compactness Doluluk
Compactness Kompasite
Compactness ratio Doluluk oranı
Composite Birleşik
Composite Kompozit
Compression Basınç
Compression failure Basınçta kırılma
Compressive force Basınç kuvveti
Compressive strength Basınç dayanımı
Compressive strength Basınç mukavemeti
Compressive stress Basınç gerilmesi
Concave Içbükey
Concealed joint Yarım derz
Concrete Beton
Concrete admixture Beton kimyasal katkısı
Concrete composition Beton bileşimi
Concrete cover Paspayı
Concrete family Beton ailesi
Concrete family Beton grubu
Concrete finishing Betonla yüzey bitirme
Concrete mix Beton karışımı
Concrete mix design Beton karışım tasarımı
Concrete paver Beton serici
Concrete pile Beton kazık
Concrete pipe Beton boru
Concrete pump Beton pompası
Concrete strength Beton dayanımı
Concrete strength Beton mukavemeti
Concrete tensile strength Beton çekme dayanımı
Conductivity Iletkenlik
Confined compression test Yanal yerdeğiştirmesi engellenmiş basınç deneyi
Conformity Uygunluk
Conformity test Uygunluk deneyi
Consistency Kıvam
Consolidation test Yerleşme deneyi
Constituent Bileşen
Construct Inşa etmek
Construction Inşaat
Construction joint Inşaat derzi
Consulting Danışmanlık
Consulting Müşavirlik
Continous slab Sürekli döşeme
Continuous grading Sürekli granülometri
Continuously reinforced concrete pavement Sürekli donatılı beton yol kaplaması
Contraction Büzülme
Contraction joint Büzülme derzi
Control joint Kontrol derzi
Controlled low strength concrete Dolgu betonu
Controlled low strength concrete Kontrollü düşük mukavemetli beton
Conventional design Geleneksel tasarım
Conveyor Konveyör
Copper Bakır
Core Karot
Corrosion Korozyon
Corrosion inhibitor Korozyon inhibitörü
Crack çatlak
Crack-control reinforcement çatlak kontrol donatısı
Creep Sünme
Critical path method Kritik yol metodu
Cross section Enkesit
Crosslink çapraz bağ
Crosslinking çapraz bağlama
Crushed stone Kırmataş
Cube strength Küp dayanımı
Culvert Menfez
Cumulative Kümülatif
Cumulative Yığışımlı
Curburizing Sementasyon
Cure Bakım
Cure Kür
Curing agent Kür malzemesi
Curing blanket Kür kaplaması
Curing compound Kür maddesi
Curling Kıvrılma
Curtain wall Perde duvar
Curvature Eğrilik
Cyclic loading Tekrarlı yükleme
Cylinder strength Silindir dayanımı
Dead load Kalıcı yük
Dead load ölü yük
Defect Kusur
Definition Tarif
Deformation Deformasyon
Deformation şekil değiştirme
Deformed reinforcement Nervürlü donatı
Deicer Buz çözücü
Delivery Teslim
Dense Yoğun
Density Yoğunluk
Desication Kuruma
Design Dizayn
Design Tasarım
Designated concrete Belirlenmiş beton
Designed concrete Tasarlanmış beton
Destructive Tahribatlı
Destructive Yıkıntılı
Dielectric Dielektrik
Difusion Difüzyon
Difusion Yayınım
Dilation Dilatasyon
Dimension Boyut
Dipole Kutup çifti
Dipole formation Kutuplaşma
Directional bond Yönlü bağ
Dislocation çizgisel kusur
Dislocation Dislokasyon
Dislocation Dizgi dışılık
Dispense Dağıtım
Dissolve çözülme
Dissolve Erime
Distortion çarpılma
Distortion Distorsiyon
Distribution Dağılım
Dolomite Dolomit
Dowel Bağlantı demiri
Drainage Drenaj
Dry mix concrete Kuru karışım beton
Dry process Kuru üretim yöntemi
Drying creep Kuruma sünmesi
Drying shrinkage Kuruma rötresi
Dry-shake Kuru serpme
Dry-shake floor hardener Kuru serpme yüzey sertleştiricisi
Ductile Sünek
Ductile behaviour Sünek davranış
Ductile fracture Sünek kırılma
Dummy joint Yalancı derz
Durability Dayanıklılık
Durability Dürabilite
Durability Kalıcılık
Dynamic analysis Dinamik analiz
Early stiffening Erken priz
Early strength Erken dayanım
Edge beam Kenar kirişi
Edge dislocation Kenar dislokasyonu
Effective water content Etkili su içeriği
Efflorescence çiçeklenme
Elastic deformation Elastik deformasyon
Elastic limit Elastik sınır
Elastic limit Elastikiyet sınırı
Elastic recovery Elastik toparlanma
Elastic recovery Esnek geri dönme
Elastic strain Esnek birim şekil değiştirme
Elastic strain Geri dönebilen birim şekil değiştirme
Elasticity Elastikiyet
Elasticity Elastiklik
Electrical breakdown Elektriksel göçme
Electrical resistivity Elektriksel direnç
Elongation Uzama
Emery paper Zımpara kağıdı
Emission Emisyon
Enamel Emaye
Endothermic Isıalan
Engineering stress Görünen gerilme
Entrained air Sürüklenmiş hava
Entrapped air Hapsolmuş hava
Environmental actions çevre etkileri
Epoxy concrete Epoksi betonu
Epoxy mortar Epoksi harcı
Epoxy resins Epoksi reçinesi
Equiavelent concrete performance concept Eşdeğer beton performansı kavramı
Equilibrium diagram , phase diagram Denge diyagramı
Erosion Erozyon
Etching Dağlama
Ettringite Etrenjit
Eutectic ötektik
Evaluation of conformity Uygunluk değerlendirmesi
Evaporable water Buharlaşabilen su
Exothermic Isıveren
Expanded blast Genleştirilmiş cüruf
Expanded clay Genleştirilmiş kil
Expansion Genleşme
Expansion joint Genleşme derzi
Exposed aggregate surface Görünür agregalı yüzey
Exposure Etki
External vibrator Kalıp vibratörü
Extinsic semiconductor Katkılı yarı iletken
Extrense Katkılı yarı iletken
Face centered Yüzey merkezli
Factor of safety Emniyet katsayısı faktörü
Failure çökme
Failure Göçme
False set Yalancı priz
Fatigue Yorulma
Fatigue limit< BR>Yorulma sınırı Fatigue strength
Fatigue strength Yorulma dayanımı
Ferrocement Ferroçimento
Fiber Lif
Fiber-reinforced concrete Lif donatılı beton
Field concrete Saha betonu
Filler Dolgu
Filler Filler
Final set Priz bitimi
Fine aggregate Ince agrega
Fine grain Ince tane
Fine grained Ince taneli
Fineness modulus Incelik modülü
Finish Yüzey bitirme
Finisher Finişer
Finisher Yüzey bitirici
Fire resistance Yangın direnci
Flash set şimşek priz
Flexible pavement Esnek yol kaplaması
Flexural rigidity Eğilme rijitliği
Flexural strength Eğilme dayanımı
Flexural strength Eğilmede çekme dayanımı
Float vibrator Yüzer vibratör
Floor hardener Yüzey sertleştiricisi
Flow Akma
Flow classes Yayılma sınıfları
Flow diameter Yayılma çapı
Flow table Yayılma tablası
Flow test Yayılma deneyi
Flowable controlled low strength concrete Akıcı dolgu betonu
Fly ash Uçucu kül
Foamed concrete Köpük beton
Fog curing Sis kürü
Fog room Sis kürü odası
Footing Köprü ayağı
Forge welding Demirci kaynağı
Form Kalıp
Form oil Kalıp yağı
Form pressure Kalıp basıncı
Formed bar Nervürlü çelik
Formwork Kalıp
Foundation Temel
Fracture Kırılma
Fracture mechanics Kırılma mekaniği
Frame çerçeve
Free lime Serbest kireç
Free moisture Serbest nem
Free pore water Serbest boşluk suyu
Freeze Donma
Fresh concrete Taze beton
Friction Sürtünme
Frost Don
Frost resistance Don direnci
Gage length ölçü boyu
Galvanized sheet Galvanizli saç
Gas concrete Gazbeton
Gillmore needle Gillmore iğnesi
Girder Kiriş
Gradation Gradasyon
Gradation Granülometri
Gradation Tane boyut dağılımı
Grading Granülometri
Grading Tane boyut dağılımı
Grain Tane
Grain boundry Tane sınırı
Grain size Tane boyutu
Grain size curve Granülometri eğrisi
Grain size distribution Granülometri
Grain structure Tane yapısı
Granular Granüler
Granular Taneli
Granular structure Taneli yapı
Gravel çakıl
Gray cast iron Kır dökme demir
Grout çimento şerbeti
Gypsum Alçı
Hard magnet Sert mıknatıs
Hardened concrete Sertleşmiş beton
Hardener Sertleştirici
Hardening heat treatment Sertleşme isıl işlemi
Hardening retarder Sertleşme geciktirici
Hardening time Sertleşme süreci
Hardness Sertlik
Hardy cross method Hardy cross yöntemi
Heat Isı
Heat of hydration Hidratasyon isısı
Heat-resistant concrete Isıya dayanıklı beton
Heavyweight aggregate Ağır agrega
Heavyweight concrete Ağır beton
High early strength cement Yüksek erken dayanımlı çimento
High pressure steam curing Yüksek basınçlı buhar kürü
High strength Yüksek dayanım
High strength concrete Yüksek dayanımlı beton
Hinge Mafsal
Hinge joint Mafsal derzi
Hollow Boşluk
Hook Bükme
Hook çengel
Hopper Bunker
Horizontal Enine
Horizontal Yatay
Hot rolling Sıcak haddeleme
Hot working Sıcak işlem
Humidification Nemlendirme
Humidity Rutubet
Hydrated lime Sönmüş kireç
Hydration Hidratasyon
Hydraulic Hidrolik
Hydraulic cement Hidrolik çimento
Identical özdeş
Identity test Tanımlama deneyi
Ignition loss Kızdırma kaybı
Impact Darbe
Impact load Darbe yükü
Impact strength Darbe dayanımı
Imperfection Kusur
Impurity Kirlilik
Impurity Yabancı madde
In situ Yerinde yapım
Incompressible Sıkıştırılamaz
Indentation Batma
Inelastic behavior Elastik olmayan davranış
Inelastic deformation Elastik olmayan şekil değiştirme
Inert additive Inert mineral katkı
Infrared Kızılötesi
Infrastructure Altyapı
Ingot Ingot
Ingot Külçe
Ingot Kütük
Inhibitor önleyici
Initial prestress Başlangıç öngerilmesi
Initial set Priz başlangıcı
Initial stresses Başlangıç gerilmeleri
Initial test Başlangıç deneyi
Injection Enjeksiyon
Inorganic Inorganik
Insoluable çözülmez
Insoluble residue çözülmez kalıntı
Inspection Denetim
Inspection Muayene
Inspection body Denetim kurumu
Installation Kurma
Insulation Yalıtım
Interstitial Arayer
Interstitial defect Arayer kusuru
Interstitial solid solution Arayer katı eriyiği
Intrinsic Has yarıiletken
Isolating Yalıtkan
Isolation Yalıtım
Isolation joint Genleşme derzi
Isolation joint Yalıtım derzi
Isotropic Izotrop
Joint Derz
Joint sealant Derz dolgusu
K value K değeri
Kaolinite Kaolin
Killed steel Sakinleşmiş çelik
Kiln Fırın
Lamellar structure Tabakalı yapı
Lattice Kafes
Lattice constant Kafes sabiti
Lattice structure Kafes yapı
Layer Tabaka
Lean concrete Düşük dozajlı beton
Lean concrete Zayıf beton
Lightweight aggregate Hafif agrega
Lightweight concrete Hafif beton
Lime Kireç
Lime mortar Kireç harcı
Lime plaster Kireç sıvası
Cement  Çimento
Lime  Kireç
Concr  Beton
Excava  Kazıcı
Steamrol  Silindir
Cran  Vinç
Baret Safeyt Helmet
Exc Kazı
Backhoe Loader  Beko loder(kazıcı-yükleyici)
abras aşınma
abrasionproof  aşınmaya dayanır
ru pas
antirust  paslanma önleyici
Water Insul  Su yalıtımı
crane arm bum,vinç kolu
cantilever konsol kiriş
braze lehimleme(demir dışı metallerle)
breaker  kırıcı,konkasör
Blue Brick  Mavi tuğla,az oksijenli alevde pişmiş,mavi renkli çok dayanıklı tuğla
Common Brick normal tuğla,başka bir deyişle adi tuğla
Glazed brick  Sırlanmış tuğla
Pavement brick Kaldırım tuğlası
reinforced concrete bridge betonarme köprü
building  bina,yapı,yapım
builder yapıcı,inşaatçı,müteahhit
jerry-builder niteliksiz inşaat yapımcısı, Firuzan Bey’in tabiriyle gecekonducu :D
cement factor dozaj
certificate of payment hakediş raporu
colorer boyacı
code kod,tüzük,yasa,yönetmelik
building code yapı yönetmeliği
seismic building code deprem yönetmeliği
coefficient katsayı
coefficient of safety güvenlik katsayısı
column  kolon,betonarme sütun
compression sıkıştırma,basınç
axial compression(pressure) eksenel basınç
lumber kereste
concretor,concreting worker,concrete mason  betoncu,beton ustası
building constuction bina inşaatı
fireproof(fire-resistive) construction yanmaz(yangına dayanır) yapım
contractor müteahhit,yüklenici
controller denetici,kontrolör
conveyor  konveyör(götürücü-havalimanlarında bavulunuzu koyduğunuz götüren şey :D)
band conveyor band konveyör
corrosion  korozyon,kimyasal aşınma
corrosion resistant korozyona uğramaz
wrecking crane yıkma,çöktürme vinci(gülleli vinç)
creep akma,sünme
creep strength akma dayanımı
dam baraj
earthquake deprem
damp nem
depth Derinlik
beam depth(girder depth) kiriş yüksekliği
design tasarım,dizayn,proje,plan,çizim
basic design temel tasarım
computer-aided design(CAD)  Bilgisayar Destekli Tasarım
engineer mühendis
building engineer(civil engineer) inşaat mühendisi
Chief Engineer Baş Mühendis
equilibrium denge,denklik
equilibium of forces kuvvetler dengesi
Eurostandarts Avrupa standartları
material malzeme
Ministry of Public Works (Eski Bayındırlık,Şimdiki Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı)
mortar harç
moment of inertia eylemsizlik kuvveti
moment of rotation dönme momenti
moment of resistance dayanım(mukavemet) momenti
workability(placeability)  işlenebilirlik
placeability of concerete betonun işlenebilirliği
plywood kontplak
all-weather plywood  her hava koşulunda kullanılabilir kontrplak
Accelerator hızlandırıcı.beton prizinin hızlandırılması için kullanılan katkı maddesi.kalsiyumklorid vb.
hardening betonun geçen zamanla,özellikle birkaç haftaiçinde sertleşmesi
Retarders geciktirici
Air-entraining hava sürükleyici
Foaming köpüren
Pozzolana İtalya^da volkanik küllerin kiraçle karıştırılmasından elde edilen hidrolik çimento.yapay olarak kil ve siltin pişirilip öğütülmesinden elde edilir.
Blast-furaace slag yüksek fırın cürufu
Pulverized %99u 0.25mm den olacak şekilde öğütülmüş.
Inhibitors önleyici,durdurucu
Expand  genleşmiş
Permeability geçirgenlik
Workability işlenebilirlik
Plasticizers plastikleştiriciler
Grouting enjeksiyon
high-alumina cement yüksek alüminyum çimentosu.çabuk sertleşen,yüksek miktarda alüminaalüminyumoksitiçeren çimento.asit ve sülfata karşı çok dayanıklı.
Formwork kalıp, kalıp yapısı
Gravity yerçekimi
Gravity dam ağırlık barajı
Thermally termal
İnsulating yalıtım
Structural yapısal
Aluminium alüminyum
Aerated gazbeton
Slag cüruf
Hydration hidrasyon
Capillary kılcal
Prestressing öngerilme
Transfer öngermeli betonda, betonun gerilmeye maruz kalması ve yükün bir kısmının çelikten betona transferi.
Creep sünme.malzemenin gerilme altında tedrici artan kalıcı deformasyonu
Shrinkage büzülme.öngerme kaybına sebep olabilir.
re­inforced concrete betonarme.donatılı beton
cross-section enkesit
neutral nötr,tarafsız
deflections yük altında elastik eğilme
abutments köprü ayağı,kemer ayağı
thrust itki,itme kuvveti
jack kriko.öngerme tellerine kuvvet uygulayan mekanızma
precast önyapım ,öndöküm.beton ve betonarme elemanların son kullanım yerlerine yerleştirilmeden önce üretilmesi ve kür edilmesi
deck betonu dökülmemiş döşeme kalıbı
motorway otoyol
span açıklık
economical ekonomik
beam kiriş
site inşaat sahası
tendon gergi.betona basınç öngerilmesini verengergi teli,çelik gergi çubuğu
cable asma köprüde kullanılan kablo
bond yapışma,adezyon
anchorage ankrajı sağlayan donanımın tamamı
Slab döşeme plağı
Pier iskele
Quay kıyı şeridine paralel rıhtım
break­water dalgakıran
tiling fayans
duct tesisat kanalı
lift asansör,kolon veya perde duvarda beton döküm sırasında bir defada dökülen beton yüksekliği…
mortar harç,sıva yapmak
permafrost devamlı don halindeki zemin.
tunnel tünel
temporary geçici
reservoir rezervuar
film bir malzemenin 0.25mm^den kalın olmayan tabakası,ince tabaka
pressure basınç
stabilized stabilize,toprağın sıkılaştırılıp hareketinin önlenmesi
excavating kazı
face yüz,cephe,görünüş
backacter makinanın gövdesine doğru kazı yapan kazıcı,ters kepçe
dragline sallama kepçe ekskavatör,uzun bumu olan ekskavatörün üzerine monte edilmiş özel kepçe
grab kavrama kepçe,malzemeyi kavrayarak içine alan kepçe ile donatılmış kreyn
Intemal-combustion içten yanmalı
Loaders loder,yükleyici
Dumping area boşaltma alanı
Fill mevcut bir zemin kotunun yükseltilmesi için eklenen herhangi bir malzeme.
Bulldozers buldozer
Rubber-tyred bowl pnömatik lastik tekerlekli silindir
Scrapers skreyper,zemin kazan taşıyan ve istenen yere boşaltan,tesviye eden toprak işi makinesi
pusher tractor skreyperi toprak kazma işi sırasında iten paletli traktör
struck capacity silme kapasite,örneğin;ekskavatör kepçesinin su doldurularak kapasite ölçümü
Belt kayış,bant,kemer
Dumper damperli kamyon
Articulate mafsallı, mafsal ile bağlamak
Pedestrian yaya
joist döşeme ve çatı plağı taşıyan basit kiriş
rip-rap riprap;akarsu tabanı ve kıyılarının oyulmalardan korunması için döşenen irili ufaklı taşlar
multi-storey çok katlı
bearing taşıma kapasitesi
bearing pressure yük/alan
topping asmolen döşemede asmolen üstünü örten beton dökümü.tesviye betonu…
hollow delik,boşluk
basement bodrum katı
by-law yerel yasa,tüzük
grader greyder;toprağı kazmak ve yaymak için istenen açıya ayarlanabilen bıçağı olan yol yapım makinesi,derin kazı yapamaz.
harrow tırmık
air strip küçük havaalanı,uçak pisti
pavement kaldırım
flexible esnek
rigid rijit
specification şartname,beyanname,ayrıntılarıyla belirtme
lane şerit
road yol
shoulder banket.betonda kalıptaki şişme veya oynama nedeniyle oluşan istenmeyen çıkıntılar
toll tesisin kurulması için ödenen ücret
multi-lane çok şeritli
drilling sondaj yapmak
Ventila­tion havalandırma
Blast patlatmadan doğan şiddetli hava basıncı
Equipment ekipman,donanım
Face yüz,ayna ,görünüş
Gunite shotcrete,püskürtme beton
Shift vardiya,işçi ekibi
cutting bit kesici uç
vibration betonun sıkıştırılması için titreşim
irrigation sulama,tarım için arazide su dağıtımı
barrage bağlama,uzun alçak nehir barajı
scour su akımı veya dalgalarla oluşan aşınma,erozyon
piping borulama
uplift baraj gibi su basıncını çok büyük olduğu yerlerde,zemine sızan su nedeniyle oluşan kaldırma kuvveti
permeability geçirimlilik
cutoff su sızmasının önlenmesi için zemin seviyesi altına yapılan duvar,beton perde
immersed tube batık tüp.su altına açılan bir yatağa indirilen karayolu,demiryolu ya da her ikisinin de içinden geçeceği tünel
trench hendek.zemin cinsine göre yanları dik veya şevli,iksalı veya çıplak olabilir
dredge su yatağının tabanındaki ve banketindeki malzemenin kazılıp çıkarılması işlemi
gradient tamamlanmış yapı eğimi
obstruction
maintenance bakım,malzemelerin bakımı
toll tesisin kullanılması için ödenen ücret
vehicle insan ve eşya taşıyan araç
deck köprü tabliyesi,üstü kapatılmayan döşeme,güverte,betonu dökülmemiş döşeme kalıbı
preliminary design ön tasarım
pilot daha büyüğünü gerçekleştirmeden önce deneyim için yapılan işlem
sewer kanalizasyon hattı
shipping nakliyat
dump atık malzemenin yasadışı olarak boşaltıldığı alan
pore delik
runoff yüzeysel akış
beaver board elyaf plaka.ahşap elyafından üretilmiş plaka
bag work torba tahkimat.deniz ve akarsu kıyılarının oyulmaya karşı korunması için kuru beton veya çakıllarla doldurulmuş torbalarla yapılan tahkimat
Jetty küçük iskele
Pile kazık
Levee taşkın seddesi
acceleration ivme
acrylic akrilik
acute angled dar açılı
adhesion aderans, yapışma
adhesion force aderans kuvveti
admissible load kabul edilebilir yük
admissible stress (safety stress) emniyet gerilmesi
Adobe construction kerpiç yapı
adobe, adobe brick kerpiç
aerodynamic oscillation aerodinamik salınım
aesthetics estetik
age çağ
aging, ageing yaşlanma
air channel hava kanalı
air compressor hava kompresörü
air cushion hava yastığı
air-inflated pneumatic structure hava-şişirmeli yapı
air-supported pneumatic structure hava-destekli şişirme yapı
allowable kabul edilebilir
allowable stress emniyet gerilmesi, güvenlik gerilmesi
analysis hesap, analiz, çözümleme
anchor bolt ankraj cıvatası
angle bar köşebent, korniyer, L demir
angle of friction sürtünme açısı
angle of slope (angle of inclination) eğim açısı
anisotropic izotrop olmayan
annex binada kanat, yan blok
annular barrel vault halka beşik tonoz
annular vault halka tonoz
annular (ring-shaped) halka biçiminde
anticlastic shapes antiklastik biçimler
antiquities antik çağ yapıları
apartment hotel apart otel
apartment house apartman binası
arcade sıra, arkad, kemerleme
arcaded kemerli, kemerlemeli
arcature küçük kemerler
arch kemer
arch band tonoz kaburgası
arch bridge, arched bridge kemer köprü, kemerli köprü
arch butress, flying butress payanda kemer
arch shapes kemer biçimleri
arch trust kemer itkisi
arch with tie-rod gergili kemer
architect mimar
architectural office mimarlık bürosu
arena, playing field oyun alanı
assemblage, assembling, mounting montaj, kurma
assembled monte edilmiş, bir araya getirilmiş
asymmetric asimetrik.
at right angle dik açılı
attic room çatı odası, tavan arası
attic storey çatı arası katı
auditorium oditoryum
axial force eksenel kuvvet
axial pressure eksenel basınç, merkezi basınç
bar (member) structure, lattice structure çubuk yapı
back door servis kapısı
back facade, rear facade arka cephe
back of a vault tonoz sırtı, kemer sırtı
balance denge, dengelemek
balcony balkon
balk ana kiriş
ball(impact) test bilya deneyi
ball(socket) joint mafsallı birleşme
balloon framing balon çerçeve
bar force çubuk kuvveti
bar section çubuk kesiti
bar tension çubuktaki gerilme
bar, rod çubuk
basement bodrum, yer altı katı
batching, mix design dozaj
bay göz, açıklık (iki kiriş, iki kemer vb. arasındaki)
beam, lintel kiriş
bending bar eğilme çubuğu
bending moment eğilme momenti
bending flexure eğilme
block arch yığma kemer
bolt cıvata, bulan
box beam, box girder sandık kiriş, kutu kiriş
braced frame güçlendirilmiş çerçeve
bracing bağlantı
brick partition tuğla bölme
brick wall tuğla duvar
bridge köprü
bridge crane köprü vinç
bridge railing köprü korkuluğu
brittle gevrek, kırılgan
brittle material gevrek malzeme
bubble soap shell sabun köpüğü kabuk
buckle(to) burkulma
buckling burkulma, flambaj
buckling load burkulma yükü
building bina, yapı, yapım
building construction bina yapımı, bina inşaatı
building regulations yapım yönetmeliği
building site şantiye, yapı arsası
build-up yapı
build-up (to) inşa etmek
build-up beam bileşik kiriş (ahşap)
build-up girder bileşik kiriş
buttress payanda, ayak
cable kablo
cable-stayed bridge kablo askılı (eğik kablolu) köprü
cantilever beam konsol kiriş
catenary arch zincir kemer
catenary cable zincir kablosu
centre of gravity (centroid) ağırlık merkezi
channel (rolled section) u profili
circulation sirkülasyon
civil engineer inşaat mühendisi
civil engineering inşaat mühendisliği
collapse yıkılma, göçme
column (posy) kolon
compatibility conditions uygunluk koşulları
compression force basınç kuvveti
compression ring basınç halkası
concave dış bükey
concentrated load (point load) tekil yük
conceptual design kavramsal tasarım
conditions for equilibriium denge koşulları
conical shells konik kabuklar
conical surfaces konik yüzeyler
connection bağlantı
conoid shell konoid kabuk
constraint sınırlayıcı
construction inşaat, yapım, yapı, konstrüksiyon
continuous sürekli
continuous beam sürekli kiriş
creep sünme
cross-bracing çapraz bağlantı
cyclic tekrarlı
cylindirical surface silindirik yüzey
damage hasar
dead load sabit yük
deck system tabliye sistemi
deep beam yüksek kiriş
deflection çökme (düşey yer değiştirme)
degree of freedom serbestlik derecesi
depressed arch basık kemer
design criteria tasarım ölçütleri
designer tasarımcı
developable shapes geliştirilebilir biçimler
diagonal arch, groined arch çapraz kemer
diagonal bracing çapraz bağlantı
diagonally stiffened köşegen doğrultuda rijitleştirilmiş
diamond-shaped-pattern baklava biçimi modeli
discontinuous süreksiz
displacement yer değiştirme, deplasman
distance uzaklık
distributed load yayılı yük
dome kubbe
double shell çift kabuk
doubly curved shell çift eğrilikli kabuk
drainage channel drenaj kanalı
drop arch basık sivri kemer
ductile sünek, düktil
dynamics dinamik
earthquake load deprem yükü
earthquake resistant building design depreme dayanıklı bina tasarımı
edge beam kenar kiriş
elastomer bearing elastomer taşıyıcı
eliptical arch eliptik kemer, elips kemer
end stiffener uç rijitleştirici
entrance giriş holü
environmental forces çevrel yükler
equilibrium denge
equilibrium equations denge deklemleri
external force dış kuvvet
fabric çadır bezi
fabric tube bez hortum
fatigue yorulma
final design uygulama projesi
fire brick ateş tuğlası
fixed beraing ankastre taşıyıcı
fixed cantilever beam ankastre konsol kiriş
fixed support ankastre mesnet
flange başlık
flat arch, jack arch düz kemer
flat bar yassı demir
flat slap with drop panels başlıklı kirişsiz döşeme
flexibility esneklik
flexable structure esnek yapı
floor beam enine kiriş (köprülerde)
fluid mechanic akışkanlar mekaniği
folded in transverse direction enine doğrultuda katlanmış
folded plate katlanmış plak
force couple kuvvet çifti
framework arch kafes kemer
free form serbest form
free-body diagram serbest cisim diyagramı
free-formed shell serbest biçimli kabuk
funicular arch füniküler kemer
gabled frame kırık kirişli çerçeve
geodesic dome with rigid node rijit düğüm noktalı jeodezik kubbe
glass fiber cam elyaf
glued laminated timber structure tutkallı tabakalı ahşap yapı
gravitational forces yer çekimi yükleri
grid shells ızgara kabuklar
gross concrete brüt beton
gusset plate düğüm levhası
guy cable gergi kablosu
hanger askı, askı çubuğu
hemisphere dome yarım küre kubbe
high-rise building yüksek yapı
hinged(pin) joint, simple joint mafsallı birleşim
hinged(pin) support, simple support mafsallı mesnet
hollow brick boşluklu tuğla
hoop cable çember kablosu
hyperbolic paraboloid hiperbolik paraboloit
hyperstatic structures hiperstatik yapılar
impact load çarpma yükleri
inclined parabolic arch eğik parabolik kemer
industrial building sanayi yapısı, endüstri yapısı
influence line tesir çizgisi
interior architecture iç mimarlık
intelacing arcade girişik kemerler
internal forces iç kuvvetler
inverted arch ters kemer, çevrik kemer
inverted umbrella ters çevrilmiş şemsiye-kabuk
isostatic structures izostatik yapılar
isotrop izotrop
joint birleşim
joint places birleşim yerleri
joist küçük kiriş, taşınan kiriş
keyed arch kilit taşlı kemer
laminated timber arch tabakalı ahşap kemer
laminated timber structure lamine ahşap yapı, tabakalanmış ahşap yapı
lateral stability yanal stabilite
linear displacement doğrusal yer değiştirme
live load hareketli yük
load path diagram yük akış diyagramı
long vault shell uzun tonoz kabuk
main bar ana donatı
main cable taşıyıcı kablo
main span ana açıklık
main post direk
matrix displacement method matris deplasman yöntemi
mechanics of deformable bodies şekil değiştiren cisimler mekaniği
mechanics of rigid bodies rijit cisimler mekaniği
membrane membran
modulus of elasticity, young’s module elastisite modülü
moment moment
moment of inertia atalet momenti
monolithic monolitik, yekpare
movement hareket
multibay long vault shell çok gözlü uzun tonoz kabuk
multistorey building çok katlı bina
municipal building belediye binası
neutral axis tarafsız eksen
node method düğüm noktaları denge yöntemi
nodes düğüm noktaları
north-light shell şed kabul
north-light truss şed makas, kafes sistem
office building ofis binası
open web joist hafif kafes kiriş
overall stability genel stabilite
overturning devrilme
oyster shaped shell istiridye kabuğu
panel çatı plağı
pantoon bridge dubalı köprü
paralel-chord truss paralel başlıklı kafes
planar bar structure düzlemsel çubuk yapı
plane-planar structure düzlemsel yapı
planetarium planetaryum
plastic hinge plastik mafsal
plate plak
plate girder-steel levha elemanlı kiriş-çelik
pneumatic membrane şişirme membran
pneumatic system şişirme sistem, pnömatik sistem
portal taşıyıcı
portal frame portal çerçeve
post and beam, post and lintel kolon ve kiriş, sütun ve lento
post tensioned steel cable ardgermeli çelik halat
precast öndöküm
prefabricated construction önüretimli-prefabrike yapı, önyapım yapı
prefabrication technics ön yapım teknikleri
preliminary ön tasarım
prestressed öngerilmeli
prestressing öngerme
prestressing bar öngerme çubuğu
principal axis ana eksen
prototype prototip
public building kamu binası
punching zımbalama
purlin aşık
pylon pilon
quarter-sphere dome çeyrek küre kubbe
radius yarıçap
reinforcing bar betonarme demiri
relative effectiveness göreli etkinlik
repair onarım
residantial building konut binası
resonant rezonans
restrained displacement tutulmaş yer değiştirme
resultant force bileşke kuvvet
retaining wall istinad, dayanma duvarı
retrofit güçlendirme
reversed yön değiştiren
rib nervür
ribbed dome nervürlü kubbe
ridge mahya
rigid frame rijit çerçeve
rigid joint rijit birleşim
rigid node rijit düğüm noktası
ring beam halka kiriş
roller support hareketli mesnet, kayıcı mesnet
rotation dönme
rotational paraboloid dönel paraboloit
rotational surfaces, surfacesof revolution dönel yüzeyler
ruled surfaces regle yüzeyler
rupture kopma
saddle surface semer yüzey
safety güvenlik
secondary beam ikincil kiriş-tali kiriş
segmental arch şişkin kemer
self weight öz ağırlık
semi-rigid joint yarı rijit birleşim
shallow basık
shape of the structure yapının şekli
shape, form biçim
shape coefficient şekil katsayısı
shear kesme, kayma
shear deformations kayma şekil değiştirmeleri
shear force kesme kuvveti
shear reinforcement kayma donatısı
shear wall-structural wall-bearing wall perde, taşıyıcı duvar
shell kabuk
shell bays kabuk gözleri
shell tank kabuk depo
shopping arcade pasaj
short barrel kısa tonoz
shrinkage büzülme,rötre
simple frame basit çerçeve
simple support basit mesnet
simple truss basit kafes kiriş
simply supported beam basit kiriş
single plain system tek düzlemli sistem
singly curved shells tek eğrilikli kabuklar
skew grid verev ızgara
slope eğim
sloping mast eğik direk
solid brick dolu tuğla
space frame uzay çerçeve
space truss system uzay kafes sistem
space-spatial structure uzay, uzaysal yapı
specification şartname, standart
specimen numune, deney numunesi
spherical shell küresel kabuk
stability stabilite, kararlılık
stabilizing cable stabilite kablosu
stable kararlı
static redundancy-determinacy hiperstatiklik
statics statik
steel domes çelik kubbeler
steel lamella shells çelik lamelli kabuklar
stiffening ring rijitlik çemberi
stiffness, rigidity rijitlik çemberi
strain, deformation şekil değiştirme
strenght mukavement, dayanım
stress density gerilme yoğunluğu
stress line gerilme çizgisi
structural analysis yapı statiği
structural engineering yapı mühendisliği
structural system taşıyıcı sistem, strüktür sistemi
structural wall taşıyıcı duvar
structure yapı, strüktür
suction force-suction emme kuvveti
support mesnet
support settlement mesnet çökmesi
surface structures yüzeysel yapılar
suspension bridge asma köprü
suspension system asma sistem
synclastic shapes sinklastik biçimler
t beam t kirişi
tapered beam değişken kesitli kiriş
technical specification teknik şartname
tee t profilii t kirişi
temperature change sıcaklık değişimi
tension çekme
tension ring çekme halkası
tent system çadır sistem
theory of elasticity elastisite teorisi
thermal exansion ısı genleşmesi
thermal load ısıl yük
thin shell ince kabuk
three hinged arch üç mafsallı kemer
three hinged frame üç mafsallı çerçeve
three hinged tied arch üç mafsallı gergili kemer
three hinged tied frame üç mafsallı gergili çerçeve
three quarter sphere dome üç şeyrek-küre kubbe
thrust itki, yatay tepki
thrust forces itki kuvvetleri
tie-rod gergi
timber framed building ahşap iskeletli bina
torsion burulma
tower kule, taşıyıcı ayak
translational surfaces öteleme yüzeyleri
triangulated üçgensel
truss arch kafes kemer
truss beam, trussed beam kafes kiriş
trussed frame kafes kirişli çerçeve
tube hortum
twist burulmak
two inclined planes system iki eğik düzlemli sistem
two vertical planes system iki düşey düzlemli sistem
two hinged column pandül ayak
two planed system iki düzlemli sistem
ultimate stress çekme mukavemeti
undulated parabolic cylindir dalgalı parabolik silindir
undulated spherical dome dalgalı küresel kubbe
uneven settlement farklı oturma
uniformly distrubuted load-uniform load düzgün yayılı yük
uplift kaldırma
upper support cable üst mesnet kablosu
vault roof tonoz çatı
vault shell tonoz kabuk
velocity hız
vertical displacement sehim
vibration titreşim
vierendeel beam virendel kirişi
vierendeel pylon virendel direği, iki direkli çerçeve
vinyl coated vinil kaplama
waffle slab kaset döşeme
water pressure su basıncı
web gövde
weld kaynak
welding machine kaynak makinesi
wind bracing rüzgar bağlantısı
wind load rüzgar yükü
woven grid hasır örgülü ızgara
x bracing, cross bracing çapraz bağlantı
yield point akma noktası
yield stress akma gerilmesi
abandonment yüklenicinin işi bırakması
abhesive yapışmayı önleyici madde
ablation birikinti
abrasive aşındırıcı
abreuvoir duvar derzi
abrade yüzeyin aşınması
absorptive formwork ölü kalıp
abutment height tünel yüksekliği
abutting joint küt ek
accelerated curin hızlandırılmış kür
accelerated lane hızlanma şeridi
acclivity yükselen eğim
accrue tahakkuk etme
acoustic insulation ses yalıtımı
added value katma değer
addenda ek ihale dökümanı
addendum zeyilname
adhesive strenght aderans kuvveti
adiabatic ısı geçirmeyen
adjustable wrench ingilizanahtarı
admissible stress kabul edilebilir basınç
adobe kerpiç
advertising for bid ihale ilanı
aerated concrete gazbeton
aerocrete gözenekli beton
a-frame a çerçeve
aftershock artçı deprem
agglomerant bağlayıcı madde
air blown mortar püskürtme beton
air permeability hava geçirgenliği
air proof hava sızdırmaz
air scouring hava ile tıkanıklık açma
air shaft hava bacası
airtight hava geçirmez
air valve ventil
alclad alüminyum alaşımlı kaplama
alder kızılağaç
align hizalamak
alignment arazide aplikasyon
alligator cracking timsah sırtı gibi çatlama
allowable bearing capacity müsaade edilen taşıma kapasitesi
allowable bearing pressure müsaade edilen taşıma basıncı
allowable load kabul edilebilir yük
allowable pile load en büyük kazık eksenel yükü
allowable settlement izin verilebilir oturma
alternate design değişiklik projesi
altitude rakım
ambursen dam payandalı ve perdeli baraj
anchor ankraj
anchor bolt ankraj bulonu
anchor pile ankraj kazığı
andesite andezit
angle bar köşebent, korniyer
angle bead köşe profili
angle brace çapraz bağ
angle iron l demiri
angle of distortion burulma açısı
angle of natural repose doğal şev açısı
angular particle kaba agrega
annex zeyilname
anticorrosive paint antipas boya
antirust paint antipas boya
anti sag bar kafes kiriş dikmesi
antiskid pavement kaymayı önleyici yer yüzeyi
aperture menfez
apex tepe
aramid yüksek çekme dayanımına sahip elyaf
arbitration tahkim
arch bar kemer gergi çubuğu
arch bridge kemer köprü
arch dam kemer baraj
architectural concrete mimari beton, brüt beton
arch stone kemer taşı
areaway kuranglez
asbestos asbest
aseismic deprem yaratmamış fay
aseismic design depreme dayanıklı tasarım
asphalt binder asfalt bağlayıcı
asphalt tile asfaltlı karo
atachment ataşman
attrition aşınma
auger matkap ucu
autopatrol motorlu greyder
auxiliary load dinamik yük
average flow ortalama debi
back coating alt yalıtım
backfill geri dolgu
backfill concrete demirsiz beton
beck hoe beko
back prop iksa desteği
back taxes vergi borcu
bagging torbalama
bag dam geçici sedde
bailer kum pompası
balance bar denge kirişi
balance gate dönel kapı
balconet fransız balkon
ballast balast
balustrade bariyer cam
band chain çelik metre
banderolle jalon
banking dever
bank protection banket koruması
bank-run gravel yıkanmış tuvönan
banksman vinç operatör yardımcısı
barbed wire dikenli tel
bar bender demir bükme aleti
bar bending bench demir tezgahı
bar bending schedule demir listesi
barbicane barbakan
bar chain method elastik yükleme yöntemi
bar cutter demir makası
barge board saçak pervazı
bar placer demir döşeyen işçi
barrel roof tonoz çatı
barrel vault beşik tonoz
barrow el arabası
basalt bazalt
base failure şev kayması
base flow taban suyu akımı
basin havza
bastard stucco ince perdah sıvası
bat yarım tuğla
batten altta ve üstte korniyerleri bağlayan korniyer
batten plate u demiri
batter pile eğik kazık
bay niş
beam and slab floor kirişli döşeme
beam block içi boşluklu beton blok
beam form kiriş kalıbı
beamless floor kirişsiz döşeme
bearer taşıyıcı eleman
bearing capacity taşıma gücü
bearing pile taşıyıcı kazık
bearing soil taşıyıcı zemin
bed joint yatay duvar derzi
bedrock kaya tabakası
bell and spigot joint muflu ek
belly rod kafes kirişte çekmeye çalışan alt başlık
bent up bar pilye
bevel şev
bevel rivet konik perçin
biaxial stress iki eksenli gerilme
bid bond geçici teminat
bifurcation iki kola ayrılma
bind course bağlayıcı tabaka
biotite siyah mika
bit matkap
bituminate bitümleme
blackwater pissu
blinding grobeton dökme
blue print teknik çizim
body wave derin sismik dalga
bog bataklık
bolt bulon, cıvata
bond beam bağ kirişi
bond lenght aderans boyu
bond stress aderans gerilmesi
boom bum
bonnet çelik kazık başlığı
borehole sondaj deliği
bort delici uç elması
boulder iri blok kaya parçası
box culvert kutu menfez
box girder kutu kiriş
braze welding dolgu kaynağı
breast dozerin önündeki metal bıçak
brick construction yığma inşaat
brick core dolgu duvar
bridge crane portal vinç
bridge pier köprü orta ayağı
bridge trust köprü kafes kiriş
bridging enine takviye
briquette briket
bucket iş makinası kepçesi
bucking up perçinleme
buffing perdah
building envelope kaba inşaat
building main ana boru
built in end ankastre mesnet
bulk cement dökme çimento
bulk concrete kütle beton
bump cutter beton kesme makinesi
burlap beton kürü çuvalı
butt joint küt ek
butt weld uç uca kaynak
bylaw yerel kanun
by product yan sanayi

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

alp arslan
19 Haziran 2019 - 10:28

Teşekkürler. İndirilebilir olsa daha da iyi olurdu :))

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

27.06.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 13100 ₺ 13000 ₺ 12750 ₺
İzmir 12350 ₺ 12200 ₺ 12000 ₺
Karabük 12600 ₺ 12400 ₺ 12200 ₺
Biga 12850 ₺ 12700 ₺ 12500 ₺
Payas 12350 ₺ 12200 ₺ 12000 ₺
Gebze 12850 ₺ 12750 ₺ 12500 ₺
Samsun
Ankara 12750 ₺ 12600 ₺ 12400 ₺
Bursa 12650 ₺ 12500 ₺ 12300 ₺
Kütahya
Sivas 12400 ₺ 12250 ₺ 12050 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS