İthal malzeme kullanan firmaların maliyetleri arttı

Yazar:

29.12.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum

İthal malzeme kullanan firmaların maliyetleri arttı


İnşa ettikleri projelerde ürünleri genellikle ithal malzemeler arasından seçen firmaların maliyeti arttı. Özellikle lüks konut yapan firmalar dövizdeki yükselişi satış fiyatlarına yansıtmaya hazırlanıyor.

Türk Li­ra­sı kar­şı­sın­da yük­se­li­şe ge­çen do­lar ve eu­ro gir­di­le­ri­nin önem­li bö­lü­mü it­hal olan lüks ko­nut­lar­da fi­yat ayar­la­ma­sı­nı gün­de­me ge­tir­di. Baş­ken­t’te son ola­rak in­şa­at ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mak üze­re olan Elit Ro­yal Re­zi­dan­s’­ı in­şa eden Elit Ya­pı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mert Yıl­dız­han, dö­viz ku­run­da­ki cid­di ar­tı­şın, ürün­le­ri ge­nel­lik­le it­hal mal­ze­me­ler ara­sın­dan se­çen ken­di­le­ri gi­bi fir­ma­lar için bü­yük so­run ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Alım için fır­sat Kur­da­ki yük­se­li­şin ma­li­yet­le­ri art­ır­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Yıl­dız­han; “Mas­raf­la­rın art­ma­sı­nın fi­yat­la­ra yan­sı­ma­sı ka­çı­nıl­maz.Üre­ti­mi­ni it­hal mal­ze­me­ler­le ya­pan lüks ko­nut üre­ti­ci­le­ri önü­müz­de­ki dö­nem­de fi­yat­la­rı re­vi­ze et­mek zo­run­da ka­la­cak. An­cak bu dö­nem­de zam­dan ön­ce son alım fır­sat­la­rı­nın oluş­tu­ğu unu­tul­ma­ma­lı. Lüks ko­nut ih­ti­ya­cı olan ki­şi­ler eli­ni ça­buk tu­tar­sa zam­dan et­ki­len­me­z” de­di. Şu ana ka­dar dai­re fi­yat­la­rın­da faz­la de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı­na da dik­kat çe­ken Yıl­dız­han, böy­le gi­der­se 4-5 ay son­ra sa­tış fi­yat­la­rın­da gün­cel­le­me yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

inşaat yapma oyunu

Ürün fi­yat­la­rı yüz­de 30 art­tı An­ka­ra­’da in­şa et­tik­le­ri Elit Ro­yal Re­zi­dan­s’­ı ilk sa­tı­şa çı­kar­dık­la­rı Ha­zi­ran 2012’de eu­ro­nun 2,28, do­la­rın 1,81 li­ra ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Mert Yıl­dız­han şöy­le ko­nuş­tuº “A­ra­dan ge­çen sü­re­de kur­da yak­la­şık yüz­de 14,86 ar­tış ol­muş. Bir de mal­ze­me al­dı­ğı­mız fir­ma­lar zam ya­pın­ca, 18 ay gi­bi sü­re­de ürün gi­ri­şin­de­ki fi­yat ar­tış ora­nı yüz­de 25 ile 30 ara­sın­da de­ği­şi­yor. Ürün­le­rin ne­re­dey­se yüz­de 70-80’i­ni yurt dı­şın­dan, özel­lik­le de sek­tör­de dev fir­ma­la­rı ba­rın­dı­ran Al­man­ya­’dan ge­tir­ti­yo­ruz.Lüks ko­nut pro­je­le­ri­nin ta­ma­mı­na ya­kı­nın­da da it­hal ürün kul­la­nım ora­nı bi­zim­le he­men he­men ay­nı.” Teslim tarihi Mayıs 2014 An­ka­ra Bey­te­pe­’de in­şa edi­len Elit Ro­yal Re­zi­dans, or­man ve şe­hir man­za­ra­sıy­la dik­ka­ti çe­ki­yor. 17 kat­lı tek blok­tan olu­şan pro­je­de 1+0’dan 4+1’e fark­lı bü­yük­lük­te 35 dai­re ve 5 ma­ğa­za bu­lu­nu­yor. Ko­nut sa­hip­le­ri­nin tek tuş­la tak­si ve gü­ven­lik hiz­me­tin­den ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği blok­ta her dai­re için iki ka­pa­lı bir açık oto­park, mi­sa­fir­ler için ko­nuk oto­par­kı ve da­ire­le­re özel ay­rıl­mış de­po yer alı­yor. Ko­nut­la­rı­nın anah­tar tes­lim ta­ri­hi ise Ma­yıs 2014 ola­rak ve­ri­li­yor.

KAYNAK: Bugün Gazetesi

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EYLÜL AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT Architecture Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
Sta4CAD Eğitimi - 40 TL   SATIN AL
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
MS PROJECT Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
İnşaat Proje Okuma Eğitimi - Mimari/Statik/Mekanik/Elektrik - 50 TL   SATIN AL
İnşaat Projelerinde Metraj, Keşif, Bütçe ve Hakediş Eğitimi - 70 TL   SATIN AL
Tüm Aşamalarıyla İnşaat Eğitimi - AUTOCAD/STA4/EXCEL/PROJECT - 50 TL   SATIN AL
Primavera P6 ve Excel ile Planlama ve Bütçe Analizi Eğitimi- 50 TL   SATIN AL

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

29.09.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4340 ₺ 4310 ₺ 4280 ₺
İzmir 4245 ₺ 4225 ₺ 4180 ₺
Karabük 4260 ₺ 4210 ₺ 4160 ₺
Biga 4290 ₺ 4270 ₺ 4250 ₺
Payas 4220 ₺ 4190 ₺ 4160 ₺
Gebze 4250 ₺ 4230 ₺ 4210 ₺
Samsun 4310 ₺ 4310 ₺ 4250 ₺
Ankara 4280 ₺ 4250 ₺ 4220 ₺
Bursa 4310 ₺ 4290 ₺ 4245 ₺
Kütahya 4310 ₺ 4290 ₺ 4245 ₺
Sivas 4370 ₺ 4340 ₺ 4310 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ