İthal malzeme kullanan firmaların maliyetleri arttı

Yazar:

29.12.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum

İthal malzeme kullanan firmaların maliyetleri arttı

İnşa ettikleri projelerde ürünleri genellikle ithal malzemeler arasından seçen firmaların maliyeti arttı. Özellikle lüks konut yapan firmalar dövizdeki yükselişi satış fiyatlarına yansıtmaya hazırlanıyor.

Türk Li­ra­sı kar­şı­sın­da yük­se­li­şe ge­çen do­lar ve eu­ro gir­di­le­ri­nin önem­li bö­lü­mü it­hal olan lüks ko­nut­lar­da fi­yat ayar­la­ma­sı­nı gün­de­me ge­tir­di. Baş­ken­t’te son ola­rak in­şa­at ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mak üze­re olan Elit Ro­yal Re­zi­dan­s’­ı in­şa eden Elit Ya­pı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mert Yıl­dız­han, dö­viz ku­run­da­ki cid­di ar­tı­şın, ürün­le­ri ge­nel­lik­le it­hal mal­ze­me­ler ara­sın­dan se­çen ken­di­le­ri gi­bi fir­ma­lar için bü­yük so­run ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Alım için fır­sat Kur­da­ki yük­se­li­şin ma­li­yet­le­ri art­ır­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Yıl­dız­han; “Mas­raf­la­rın art­ma­sı­nın fi­yat­la­ra yan­sı­ma­sı ka­çı­nıl­maz.Üre­ti­mi­ni it­hal mal­ze­me­ler­le ya­pan lüks ko­nut üre­ti­ci­le­ri önü­müz­de­ki dö­nem­de fi­yat­la­rı re­vi­ze et­mek zo­run­da ka­la­cak. An­cak bu dö­nem­de zam­dan ön­ce son alım fır­sat­la­rı­nın oluş­tu­ğu unu­tul­ma­ma­lı. Lüks ko­nut ih­ti­ya­cı olan ki­şi­ler eli­ni ça­buk tu­tar­sa zam­dan et­ki­len­me­z” de­di. Şu ana ka­dar dai­re fi­yat­la­rın­da faz­la de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı­na da dik­kat çe­ken Yıl­dız­han, böy­le gi­der­se 4-5 ay son­ra sa­tış fi­yat­la­rın­da gün­cel­le­me yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Ürün fi­yat­la­rı yüz­de 30 art­tı An­ka­ra­’da in­şa et­tik­le­ri Elit Ro­yal Re­zi­dan­s’­ı ilk sa­tı­şa çı­kar­dık­la­rı Ha­zi­ran 2012’de eu­ro­nun 2,28, do­la­rın 1,81 li­ra ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Mert Yıl­dız­han şöy­le ko­nuş­tuº “A­ra­dan ge­çen sü­re­de kur­da yak­la­şık yüz­de 14,86 ar­tış ol­muş. Bir de mal­ze­me al­dı­ğı­mız fir­ma­lar zam ya­pın­ca, 18 ay gi­bi sü­re­de ürün gi­ri­şin­de­ki fi­yat ar­tış ora­nı yüz­de 25 ile 30 ara­sın­da de­ği­şi­yor. Ürün­le­rin ne­re­dey­se yüz­de 70-80’i­ni yurt dı­şın­dan, özel­lik­le de sek­tör­de dev fir­ma­la­rı ba­rın­dı­ran Al­man­ya­’dan ge­tir­ti­yo­ruz.Lüks ko­nut pro­je­le­ri­nin ta­ma­mı­na ya­kı­nın­da da it­hal ürün kul­la­nım ora­nı bi­zim­le he­men he­men ay­nı.” Teslim tarihi Mayıs 2014 An­ka­ra Bey­te­pe­’de in­şa edi­len Elit Ro­yal Re­zi­dans, or­man ve şe­hir man­za­ra­sıy­la dik­ka­ti çe­ki­yor. 17 kat­lı tek blok­tan olu­şan pro­je­de 1+0’dan 4+1’e fark­lı bü­yük­lük­te 35 dai­re ve 5 ma­ğa­za bu­lu­nu­yor. Ko­nut sa­hip­le­ri­nin tek tuş­la tak­si ve gü­ven­lik hiz­me­tin­den ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği blok­ta her dai­re için iki ka­pa­lı bir açık oto­park, mi­sa­fir­ler için ko­nuk oto­par­kı ve da­ire­le­re özel ay­rıl­mış de­po yer alı­yor. Ko­nut­la­rı­nın anah­tar tes­lim ta­ri­hi ise Ma­yıs 2014 ola­rak ve­ri­li­yor.

KAYNAK: Bugün Gazetesi

inşaat mühendisliği programları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

YorumunuzGÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

23.03.2019 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 3340 ₺ 3340 ₺ 3370 ₺
İzmir 3300 ₺ 3325 ₺ 3350 ₺
Karabük 3300 ₺ 3340 ₺ 3340 ₺
Biga 3280 ₺ 3305 ₺ 3330 ₺
Payas 3250 ₺ 3280 ₺ 3310 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ