-

Kira Sözleşmesi

Yazar:

17.02.2022

Kişi Okumuş

0 Yorum

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi düzenlemesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer almakta olup üç ayrımda düzenlenmiştir. Kira sözleşmesi; genel hükümler, konut ve çatılı iş yeri kiraları ve ürün kirası olmak üzere üç ayrımda incelenir. Konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin sözleşmeler, uygulamada en sık rastlanan ve gereksinim duyulan kira sözleşmesidir. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı zayıf taraf olarak kabul görüldüğü için kiracının korunması esas alınmış ve bu yaklaşımın bir neticesi olarak bu tür sözleşmelere dair özel hükümler kabul edilmiştir.

Kira Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar Nelerdir?

Kira sözleşmesi hazırlamak isteyen taraflarca dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunur. Bu hususlar, her bir kira ilişkisinin mevcut özellikleri ve koşulları dikkate alınarak etraflıca değerlendirilip kira sözleşmesinde düzenlenmelidir. Kira akdinde bulunması gereken hususlar ifade edilirse:

 • Kiracı, muhatabının mal sahibi olduğundan emin olmalıdır. Bunun için, herkes tarafından herhangi bir neden sunulmaksızın görülebilen tapu kayıtları incelenmeli ve kiraya verenin malik olup olmadığı tespit edilmelidir.
 • Kira akdine konu mülke dair bilgiler, mevcut durumu ile net bir şekilde ifade edilmelidir. Mülke ilişkin sınır, eklenti, bütünleyici parça ve sair bilgiler bulunmalıdır.
 • Kiracı ve kiraya verenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler mevcut olmalıdır.
 • Kira akdinde yer alması gereken bir diğer husus ise kira bedeli ve para cinsidir. Kira bedelinin nasıl ve ne zaman ödeneceği, kira artış oranı, kiracının kira bedelini ödememesi halinde meydana gelebilecek sonuçlar da ifade edilmelidir. Yalnız, bu noktada kanunun ifade ettiği mutlak hükümlere aykırı düzenlemeler yapılmamalıdır.
 • Kira akdinde sözleşme tarihi, yenilenen kira dönemi ve ihbar sürelerine ilişkin bilgi verilmelidir.
 • Kira akdine konu mülkün içindeki demirbaşlar da eksiksiz ve net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Depozito miktarı ve depozitonun hangi hallerde iade edileceği açık bir şekilde yazılmalıdır.

Kiracının ve kiraya verenin hakları, borçları ve yükümlülükleri belirlenmeli ve kira ilişkisinden dolayı yaşanması muhtemel uyuşmazlıklar düşünülerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu hususta deneyimli bir avukattan hukuki yardım almak, tarafların gelecekte yaşanması olası çekişmeler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için önemlidir.

Kira Sözleşmesinin Feshi Durumları

Kira sözleşmesinin feshi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. ve devamındaki maddelerde düzenlenmiş olup; bildirim yoluyla fesih ve dava yoluyla fesih olmak üzere iki şekildedir. Bildirim yoluyla fesih; konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracının, belirli süreli kira akdinin süresi bitmeden en az on beş gün öncesinde bildirimde bulunması ifa gerçekleşir. Şayet kiracı, söz konusu süre içerisinde bildirimde bulunmazsa kira akdinin aynı koşullarla bir yıl uzaması söz konusu olur.

Malını kiraya veren, kira akdi süresinin sona ermesine dayanarak kira akdini sonlandıramaz. Fakat, on yıllık uzama süresinde sonucunda malını kiraya veren kişi, söz konusu süreyi takip eden her uzama yılının birimine en az üç ay kala bildirimde bulunmak suretiyle kira akdini sonlandırabilir. Belirsiz süreli kira akdinde ise kiracının her zaman genel hükümlere göre fesih bildiriminde bulunarak sözleşmeyi sonlandırma hakkı mevcuttur.

Kiraya veren ise kiranın başlangıç tarihinden itibaren ancak on sene geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih bildiriminde bulunarak kira akdini sona erdirebilir. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında gerek kiracı gerekse kiraya veren tarafından genel hükümlere göre yapılacak bildirimin geçerli olması için yazılı şekil şartı aranır.

Kira akdine konu taşınmaz, eğer aile konutu olarak kullanılıyorsa bu takdirde kiracının, eşinin açık rızasını almadıkça kira akdini feshetmesi mümkün değildir. Eşten rıza alınması mümkün değilse yahut eş, herhangi bir haklı sebep sunmaksızın rıza vermezse kiracı, hakimden bu hususta karar vermesini talep edebilir. Kiracı sıfatını haiz olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunmak suretiyle kira akdinin tarafı olması durumunda kiraya verenin, fesih bildirimi ve fesih ihtarına bağlı ödeme süresini hem kiracıya hem de eşine bildirmekle yükümlüdür.

Kira sözleşmesinin bildirim yoluyla feshedilmesi, yukarıda ifade edildiği gibi olup kira sözleşmesinin dava yoluyla feshedilmesi ise şu şekildedir:

 • Kiraya verenden doğan nedenlerle,
 • Gereksinim, yeniden inşa ve imar hali.

Kiraya verenin kendisi, eşi, alt ve üst soyu yada yasa gereği bakmakla yükümlü kılındığı kimseler için konut veya iş yeri ihtiyacı nedeniyle kullanma mecburiyeti doğarsa kira sözleşmesini feshedebilir. Bunun yanı sıra, kira akdine konu taşınmazın tekrar inşası veya imarı maksadıyla esaslı onarımı, tamiri, genişletilmesi veyahut değiştirilmesi gerekliyse ve söz konusu işlemler esnasında taşınmazın kullanımı olanaksız ise; belirli süreli kira akdinde sürenin tamamlanmasıyla, belirsiz süreli kira akdinde ise kiraya dair genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için düzenlenen sürelere tabi kalarak tespit edilecek tarihten itibaren bir ay süre ile açacağı dava ile kira akdini sonlandırabilir.

Kira akdine konu teşkil eden taşınmazı sonradan edinen, yani malik olan kişi; kendisi, eşi, alt ve üstsoyu ya da yasa gereği bakmakla yükümlü kılındığı kimseler için kiralanana ihtiyacı doğar ve bu nedenle kullanma mecburiyeti hasıl olursa, kiralananı edindiği tarihten itibaren bir ay içinde söz konusu durumu kiracıya yazılı şekilde bildirmek şartıyla kira akdini altı ay sonra açabileceği dava ile sonlandırabilir.

Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle kira sözleşmesinin feshedilmesi ise:

 • Tahliye taahhüdü,
 • İki haklı ihtar,
 • Konut sahibi olunması,

Hallerinde mümkündür. Kiracı, kiralananı, kiraya verenden teslim aldıktan sonra kiralayana karşı, kiralananı belirli bir tarihte terk edeceğini yazılı şekilde taahhüt etmesine karşın terk etmezse, kiralayan kira akdini, bu tarihten itibaren bir aylık süre zarfında icraya müracaat etmek ya da dava açmak suretiyle sonlandırma hakkını haizdir.

Kiracı, bir seneden az süreli kira akdinde kira süresi içerisinde; bir sene ve daha uzun süreli kira akdinde ise bir kira yılı yahut bir kira yılını aşan süre zarfında kira tutarını ödemediği için iki kez haklı ihtar almasına sebep oluştuğu takdirde kiraya veren, kira akdinde ifade edilen kira süresinin ve bir seneden uzun süreli kiralarda ihtarların gerçekleştirildiği kira yılının tamamlanmasından başlayarak bir ay içinde dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sonlandırabilir.

Kiracı yahut beraber yaşadığı eşi; kirada bulundukları mevcut taşınmaz ile aynı ilçe ya da belde sınırları içinde oturmaya müsait bir konuta sahipse ve söz konusu durum, kira akdinin kurulması esnasında kiraya veren tarafından bilinmiyorsa, kiraya verenin kira akdinin sona ermesini takip eden bir ay içinde kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirme hakkı mevcuttur.

Kira Sözleşmesinde Hukuki Destek

Kira sözleşmesi, taraflar açısından son derece önemli hukuki sonuçlar doğuran bir sözleşmedir. Kira sözleşmesinin özenle ve dikkatle hazırlanmaması, sözleşme taraflarının ciddi hak kayıpları yaşamasına neden olabilir. Gelecekte yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi adında gerekli düzenlemelerin yapılması, hak ve menfaat kaybının engellenmesi için tecrübeli bir avukattan hukuki destek almak tarafların lehinedir.

Kaynak: https://leventsamgar.com/kira-sozlesmesi/

 

İnşaat Gündemi’ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS