Konut alacaklara zam darbesi

11.02.2014

Kişi Okumuş

0 Yorum

Konut alacaklara zam darbesi

TMB’nin İnşaat Sektörü Analizi’nden 2014 için zam ve küçülme tahmini çıktı. Müteahhitlere göre siyasi belirsizlikler, döviz kuru ve inşaat maliyetlerindeki artıştan oluşan 3 kritik nedenle bu yıl konut fiyatları zamlanacak.

Tür­ki­ye Mü­te­ah­hit­ler Bir­li­ği (TMB), son dö­nem­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler son­ra­sı Tür­ki­ye eko­no­mi­si ve ko­nutpi­ya­sa­sı­na iliş­kin bek­len­ti­le­rin bo­zul­du­ğu tes­pi­tin­de bu­lun­du. TMB, 2014’ü ‘ye­ni dö­ne­m’ di­ye ni­te­li­yor.

Dö­viz ku­ru ve ma­li­yet

TMB, “İn­şa­at Sek­tö­rü Ana­li­zi­” is­miy­le dü­zen­li ola­rak ya­yın­la­dı­ğı ra­por ça­lış­ma­sı­nın Ocak 2014 sa­yı­sı­nı, gün­cel si­ya­si ve eko­no­mik ge­liş­me­le­ri özet­le­yen bir baş­lı­ğa ayır­dı. “2013’ün Mi­ra­sı: Be­lir­siz­lik ve Kay­gı­lar ile Si­ya­set ve Eko­no­mi­de Ye­ni Bir Dö­ne­me Gi­rer­ken Dün­ya, Tür­ki­ye, İn­şa­at Sek­tö­rü­” is­mi­ni ta­şı­yan ça­lış­ma­da ko­nut fi­yat­la­rı­nın 3 önem­li ne­den­le yük­se­le­ce­ği tes­pi­ti ya­pıl­dı. Mü­te­ah­hit­le­rin yap­tı­ğı ana­liz so­nuç­la­rı­na gö­re ko­nut fi­yat­la­rı si­ya­si be­lir­siz­lik­ler, dö­viz ku­ru ve in­şa­at ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tış­lar ne­de­niy­le yük­se­le­cek.

Kı­rıl­gan­lık ris­ki yük­sek

2014’ün Tür­ki­ye için kri­tik bir yıl ola­ca­ğı, kü­re­sel risk­le­rin ya­nı sı­ra si­ya­set baş­ta ol­mak üze­re yur­ti­çin­de ya­şa­na­cak ge­liş­me­le­rin eko­no­mik kı­rıl­gan­lı­ğı ar­tı­ra­ca­ğı kay­gı­la­rı­nın ço­ğal­dı­ğı ifa­de edi­len ana­liz­de, “Re­el sek­tö­rün dış borç yü­kü dik­ka­te alın­dı­ğın­da dö­viz kur­la­rın­da­ki yük­se­liş­ler bi­lan­ço­la­rı olum­suz et­ki­le­ye­cek, üre­tim ma­li­yet­le­ri­ni ar­tı­ra­cak­tı­r” tes­pi­tin­de yer ve­ril­di.

Yüzde 30 artabilir

TMB ana­li­zin­de, ko­nut fi­yat­la­rı­nın ge­çen yıl yüz­de 13,6 art­tı­ğı tes­pi­ti ya­pı­lır­ken bu yı­la iliş­kin bir zam ön­gö­rü­sü­ne yer ve­ril­me­di. Ko­nut in­şa­at­çı­la­rı, bu yıl ko­nut fi­yat­la­rı­nın ar­tan de­mir, çi­men­to, ar­sa ve iş­çi­lik ma­li­yet­le­ri ne­de­niy­le yüz­de 10-30 dü­ze­yin­de zam­la­na­bi­le­ce­ği yö­nün­de he­sap­lar ya­pı­yor.

Markalı konut zorda

TMB ana­li­zin­de, dö­viz ku­ru ve ÖTV ar­tış­la­rı­na bağ­lı ola­rak in­şa­at ma­li­yet­le­ri­nin yük­se­li­şe ge­çe­ce­ği­ne, bu­nun özel­lik­le it­hal gir­di kul­la­nan mar­ka­lı ko­nut­lar­da da­ha hız­lı sey­re­de­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Ana­liz no­tun­da, “Ha­ne hal­kı ge­lir­le­rin­de­ki re­el ar­tı­şın sı­nır­lı kal­ma­sı, tü­ke­ti­ci kre­di­le­rin­de­ki ar­tı­şın hem alı­nan ön­lem­ler hem ban­ka­la­rın kre­di risk­le­ri­ni azal­tı­cı ön­lem­le­ri ne­de­niy­le hız kes­me­si ve si­ya­si kon­jonk­tür­de­ki be­lir­siz­lik­ler tü­ke­ti­ci­le­ri ih­ti­yat­lı ol­ma­ya yö­nel­te­bi­le­cek ve 2014’te bü­yü­me hı­zı­nı aşa­ğı yön­de et­ki­le­ye­cek­ti­r” de­nil­di.

 

Kaynak: Bugün.com.tr

inşaat mühendisliği programları
İlgili Terimler : , ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

YorumunuzGÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.02.2019 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 3270 ₺ 3270 ₺ 3300 ₺
İzmir 3180 ₺ 3210 ₺ 3240 ₺
Karabük 3220 ₺ 3250 ₺ 3250 ₺
Biga 3200 ₺ 3225 ₺ 3250 ₺
Payas 3260 ₺ 3290 ₺ 3320 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ