-

Konuta zam kapıda!

Yazar:

27.08.2014

Kişi Okumuş

0 Yorum

Konuta zam kapıda!

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


 Ko­nut sa­tış­la­rın­da dur­gun­lu­ğu yaz dö­ne­min­de kam­pan­ya­lar­la aş­ma­ya ça­lı­şan gay­ri­men­kul sek­tö­rü son­ba­har­da zam sin­ya­li ve­ri­yor. Şir­ket­ler, ma­li­yet ar­tış­la­rın­dan kay­nak­la­nan zam­mı, ey­lül ayın­da pi­ya­sa­yı iz­le­dik­ten son­ra uy­gu­la­ma­ya koy­ma­yı plan­lı­yor. İn­şa­at sek­tö­rü­nün ön­de ge­len isim­le­ri, pro­je­le­rin sa­tış hız­la­rı­na gö­re bu ar­tı­şın yüz­de 5 ila 20 ara­sın­da de­ği­şe­bi­le­ce­ği­ni be­lir­tir­ken, sek­tör tem­sil­ci­le­ri “Gü­cü olan şim­di ev al­sı­n” tav­si­ye­sin­de bu­lun­du. Sektör temsilcileri neler söyledi:

Yıl so­nun­dan ön­ce fi­yat­lar ar­ta­cak

Du­man­ka­ya İn­şa­at Baş­ka­nı Uğur Du­man­ka­ya: Tü­ke­ti­ci Ya­sa­sı­’nın ge­tir­di­ği ek ma­li­yet­ler, TL’­nin dö­viz kar­şı­sın­da de­ğer kay­bet­me­si so­nu­cu ar­tan in­şa­at gir­di­le­ri­ni pro­je­le­ri­mi­ze zam ola­rak yan­sıt­ma­dık. Tüm mar­ka­lı ko­nut üre­ti­ci­le­ri­nin de yıl so­nun­dan ön­ce böy­le bir ça­lış­ma içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Fi­kir­te­pe­’de ruh­sat iş­lem­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı ile gö­rü­cü­ye çı­ka­cak pro­je­ler sek­tö­rü ha­re­ket­len­di­re­cek­tir. Ye­ni pro­je­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ile bir­lik­te yıl so­nu­na doğ­ru yüz­de 10-15 ci­va­rın­da bir zam söz ko­nu­su ola­cak­tır.

Dö­vizdeki artış etkiledi

Sin­paş GYO Ge­nel Mü­dü­rü Se­ba Ga­ce­mer: Do­lar­da­ki ar­tış ko­nut­la­ra zam ola­rak yan­sı­ya­cak. Do­la­rın önem­li oran­da art­tı­ğı di­lim­de pro­je­ler de­vam edi­yor­du. Bu du­rum fir­ma ma­li­yet­le­ri­ni et­ki­le­di. Ben ko­nut fi­yat­la­rı­nın kı­sa sü­re için­de mi­ni­mum ola­rak yüz­de 15-20 ara­sın­da yük­se­le­ce­ği ka­na­atin­de­yim.

Ma­li­yet yüz­de 30 yük­sel­di

Öz­yurt­lar Şir­ket­ler Gru­bu Baş­ka­nı Ta­mer Öz­yurt: Dö­vizdeki ar­tı­ş in­şa­at ma­li­yet­le­ri­ni son 9 ay­da yüz­de 30 se­vi­ye­le­ri­ne ka­dar ar­tır­dı. 2014 yı­lı­nın son çey­re­ği­ne ka­dar, biz ve di­ğer fir­ma­lar bu ar­tı­şı bü­yük öl­çü­de süb­van­se et­tik. Bun­dan son­ra­ki dö­nem­de bu ar­tış­la­rı fi­yat­la­ra yan­sıt­ma zo­run­lu­lu­ğu ya­şa­ya­ca­ğız.

Emlakta umut yabancılar mı? 
No­terli sa­tış ce­bi vu­ra­cak

De­mir İn­şa­at Baş­ka­nı Ha­mit De­mir: Ye­ni Tü­ke­ti­ci Ya­sa­sı­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­si ile bir­lik­te sa­tış­la­rın no­ter ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı çok cid­di bir ma­li­yet ar­tı­şı ge­tir­di. Bu du­rum da do­ğal ola­rak tü­ke­ti­ci­nin ce­bi­ne yan­sı­ya­cak. De­mir İn­şa­at ola­rak, önü­müz­de­ki ey­lül ayın­da fi­yat­la­ra ma­li­yet far­kı­nı yan­sı­ta­ca­ğız.

Ye­ni pro­je­le­re fi­yat­lar yan­sır

DAP Ya­pı Baş­ka­nı Zi­ya Yıl­maz: Ya­sa, ma­ket­ten sa­tı­şı et­ki­le­di­ği için fi­nans­man ma­li­ye­ti ola­bi­lir. İn­şa­at mal­ze­me­le­ri­ne ge­len zam­lar fi­yat­la­ra yan­sı­ya­bi­lir. Ka­li­te an­la­yı­şın­da­ki de­ği­şik­lik ve ara­zi fi­yat­la­rı­nın yük­sel­me­si maliyeti artırdı. Bu durum ye­ni pro­je­le­re fi­yat ar­tış­ı olarak yansıyacaktır.

En faz­la 2+1’le­rin fiya­tı art­tı

Rei­din ile Gay­ri­men­kul ve Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı Der­ne­ği­’nin (GYO­DER) “Ye­ni Ko­nut Fi­yat En­dek­si­” ra­po­ru­na gö­re, tem­muz ayın­da ye­ni ko­nut fi­yat­la­rı bir ön­ce­ki aya gö­re yüz­de 0.74 ora­nın­da, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re ise yıl­lık baz­da yüz­de 10.79 yük­sel­di.

Yüzde 1.04 yükseldi

Ge­çen ay, ye­ni ko­nut sa­tış fi­yat­la­rı bir ön­ce­ki aya gö­re, 1+1 da­ire­ler­de de­ğiş­mez­ken, 2+1 da­ire­ler­de yüz­de 1.04, 3+1 da­ire­ler­de yüz­de 0.74, 4+1 da­ire­ler­de yüz­de 0.07 art­tı. Bir ön­ce­ki aya gö­re ba­kıl­dı­ğın­da İs­tan­bul, met­re­ka­re ba­şı­na yüz­de 1.80 de­ğer ar­tı­şıy­la, Tem­muz 2014’te ko­nut sa­tış fi­yat­la­rı­nın en faz­la yük­sel­di­ği il ol­du. Ay­nı dö­nem­de met­re­ka­re ba­şı­na ko­nut sa­tış fi­yat­la­rı, Ada­na­’da yüz­de 1.34, An­ka­ra­’da yüz­de 0,90, İz­mi­r’­de yüz­de 0.77, Ko­ca­eli­’n­de yüz­de 0.57, An­tal­ya­’da yüz­de 0.46 ve Bur­sa­’da yüz­de 0.45 art­tı.

Konut sektörü S.O.S veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde temmuz ayında 85 bin 101 konut satıldı. Haziranda 92 bin 936, geçen yılın temmuzda ise 106 bin 636 konut satılmıştı. Buna göre, geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 20,2 düşüş göstermiş oldu. Ocak – Temmuz 2014 döneminde satılan toplam konut sayısı 609 bin olarak gerçekleşirken, geçen yıl aynı dönemde 675 bin konut satılmıştı. TÜİK temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini dün açıkladı. Türkiye genelinde ilk kez satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 azalarak 39 bin 373 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,3 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda, Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 düşüş göstererek 45 bin 728 oldu. İpotekli yapılan kredili konut satışları ise Türkiye genelinde yüzde 32.9 gibi büyük ölçüde düşerek 30 bin 912’ye geriledi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36.3 olarak gerçekleşti.

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS