Ordu Belediyesi’nden 13.5 milyon TL’ye kiralık bina!

Yazar:

23.01.2017

Kişi Okumuş

0 Yorum

Ordu Belediyesi’nden 13.5 milyon TL’ye kiralık bina!


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Altınordu’daki binayı 25 yıllığına 13 milyon 500 bin TL’ye kiraya verecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 – İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesi, 168 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 10823,59 metrekare yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan; 687,00 metrekare yüzölçümlü tek katlı binanın Kiracı tarafından İdarenin uygun göreceği şekilde restoran olarak tadilat ve tamirat edilerek yenilenmesi, bu restorantın her iki tarafında bulunan, ekli vaziyet planında gösterilen toplam 955 metrekare (370 metrekare+ 585 metrekare) yüzölçümlü açık alanlar ve kiraya verilecek bu yerler ile bağlantılı olarak kullanılacak 153 araçlık otoparkın turistik tesis olarak işletmeciliği; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 – İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                    :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                       :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                      :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks    :  (0 452) 666 52 23 / 27 – 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer    :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati         :  03/02/2017 Cuma günü Saat:14:00

2.7. İhale Usulü                      :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 – Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu kiraya verilecek taşınmazların turistik tesis olarak işletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli, K.D.V. hariç 540.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 13.500.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 25 yıllık tahmini kira bedelinin yüzde 3’ü olan 405.000,00 TL’dir.

4 – Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

inşaat yapma oyunu

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 – İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A) Gerçek Kişiler: 1.Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4- 7- 8- 9- 11- 14- 15- 16- 17- 18. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 12. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. 13. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 14. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 15. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 16. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 17. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 18. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari yüzde 20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b) İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

B) Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 6- 7- 9- 10-13-14-15-16-17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 11. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri aslı veya noter tasdikli sureti. 12. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 13. İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 15. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 16. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 17. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 18. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari yüzde 20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b) İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

6 – Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.

İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

İlgili Terimler : ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

05.12.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 5130 ₺ 5100 ₺ 5070 ₺
İzmir 4995 ₺ 4970 ₺ 4920 ₺
Karabük 5100 ₺ 5050 ₺ 5000 ₺
Biga 5020 ₺ 5000 ₺ 4980 ₺
Payas 4960 ₺ 4930 ₺ 4900 ₺
Gebze 5060 ₺ 5030 ₺ 5000 ₺
Samsun 5150 ₺ 5150 ₺ 5080 ₺
Ankara 5120 ₺ 5090 ₺ 5060 ₺
Bursa 5065 ₺ 5040 ₺ 4990 ₺
Kütahya 5065 ₺ 5040 ₺ 4990 ₺
Sivas 5070 ₺ 5040 ₺ 5010 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ