Doğa Katledilecek, Çok Sayıda Ağaç Kesilecek

Yazar:

21.07.2014

Kişi Okumuş

0 Yorum

Doğa Katledilecek, Çok Sayıda Ağaç Kesilecek


Bi­lir­ki­şi ra­por­la­rı hi­çe sa­yı­la­rak İs­tan­bu­l’­un me­si­re alan­la­rı hız­la ima­ra açı­lı­yor. Mas­la­k’­taki me­si­re ala­nı Park Or­man ve Tuz­la­’da bu­lu­nan Ha­cet De­re­si Ta­bi­at Par­kı­’nın da ima­ra açıl­dı­ğı öne sürüldü. Bugün gazetesinin haberine göre İstanbul ‘da 1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman’ın adım adım imara açılmasıyla ilgili projeye karşı olumsuz rapor hazırladıkları gerekçesiyle görevden alınan Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci’nin hazırladığı rapor doğanın nasıl katledileceğini gözler önüne seriyor.

DOĞAL YAŞAM BOZULACAK

Ha­zır­la­dık­la­rı in­ce­le­me ra­po­ruy­la ta­bi­at par­kı­na ya­pı­la­cak iş ­let­me­nin do­ğal ve ya­ba­ni ha­yat için ge­ri dö­nül­mez ha­ta­la­ra se­bep ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ken 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der ile Şu­be Mü­dü­rü Umut Ce­be­ci gö­rev­le­rin­den alın­dı. Ko­vu­lan mü­dür­ler ha­zır­la­dık­la­rı ra­por­da Park Or­man’ın ima­ra açıl­ma­sı ha­lin­de mey­da­na ge­le­cek za­rar­la­rı­nı mad­de mad­de sı­ra­la­mış.

Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İs­tan­bul 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der baş­kan­lı­ğın­da­ki 4 ki­şi­lik ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan 08.01.2014 ta­rih­li in­ce­le­me ra­po­run­da pro­je­nin uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de ya­şa­na­cak do­ğa kat­li­amı şöy­le an­la­tı­lı­yor: “Do­ğal to­pog­raf­ya­nın, bit­ki ör­tü­sü­nün ve ya­ban ha­ya­tı­nın çok bü­yük öl­çü­de za­rar gö­re­ce­ği, çok sa­yı­da ağaç ke­si­le­ce­ği, ya­pı­la­cak ka­zı­lar­da çı­ka­cak haf­ri­yat mik­ta­rı­nın çok ola­ca­ğı, bu haf­ri­ya­tın nak­le­dil­me­si­nin so­run ola­ca­ğı, pro­je kap­sa­mın­da böl­ge­ye gi­re­cek olan iş ma­ki­ne­si ve kam­yon­la­rın çev­re­ye ve do­ğal ya­şa­ma çok olum­suz yan­sı­ya­ca­ğı, şan­ti­ye ala­nı­nın do­ğal ve ya­ba­ni ha­ya­ta bü­yük za­rar ve­re­ce­ği, ta­bi­at par­kın­da bu te­si­sin ya­pıl­ma­sı için açı­la­cak yol­la­rın do­ğa­ya za­rar ve­re­ce­ği, pro­je sı­ra­sın­da olu­şa­cak muh­te­mel ka­mu­oyu bas­kı­sı­nın ku­ru­mu yıp­ra­ta­ca­ğı ve söz ko­nu­su ta­bi­at ala­nı­nın Bel­grad ve Aziz­pa­şa mu­ha­fa­za or­man­la­rı­nın de­va­mı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.”

inşaat yapma oyunu

YASA ÇİĞNENDİ

İn­ce­le­me ra­po­run­da ay­rı­ca söz ko­nu­su pro­je­nin “2873 sa­yı­lı Mil­li Park­lar Ka­nu­nu­nu­n” 14. ve “Mil­li Park­lar Yö­net­men­li­ği­ni­n” 5. mad­de­sin­de be­lir­ti­len ya­sak­lar­la çe­liş­ti­ği­ne de vur­gu ya­pıldı.

HACET DERESİ DE İMAR MAĞDURU

Aynı işlemin İstanbul Tuzla ilçesinde bulunan 16 hektar büyüklüğündeki “Hacet Deresi” orman içi mesire yerinde de uygulandığı ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 07.08.2012 tarihli bakanlık oluru ile Hacet Deresi tabiat parkına dönüştürülerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmış. Park Orman’da yaşanan yapılaşma sürecinin bir benzeri de “Hacet Deresi Tabiat Parkında” yaşanıyor.

Kaynak: Radikal

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.

İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

02.12.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 5120 ₺ 5090 ₺ 5060 ₺
İzmir 4975 ₺ 4950 ₺ 4900 ₺
Karabük 5060 ₺ 5010 ₺ 4960 ₺
Biga 4980 ₺ 4960 ₺ 4940 ₺
Payas 4910 ₺ 4880 ₺ 4850 ₺
Gebze 5050 ₺ 5020 ₺ 4990 ₺
Samsun 5120 ₺ 5120 ₺ 5050 ₺
Ankara 5080 ₺ 5050 ₺ 5020 ₺
Bursa 5045 ₺ 5020 ₺ 4970 ₺
Kütahya 5045 ₺ 5020 ₺ 4970 ₺
Sivas 5030 ₺ 5000 ₺ 4970 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ