-

Sakarya Defterdarlığı’ndan irtifa hakkı tesisi ihalesi!

Yazar:

11.09.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Sakarya Defterdarlığı’ndan irtifa hakkı tesisi ihalesi!

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Sakarya Defterdarlığı, Sakarya’nın Sapanca, Geyve,Akyazı,Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçesinde bulunan 7 gayrimenkulün irtifa hakkı tesis ihalesini gerçekleştirecek. İhale bedeli toplam 39 milyon 131 bin 233 TL olan gayrimenkuller 15 Kasım 2016 tarihinde ihale edilecek.

Sakarya Defterdarlığı

4706 sayılı Kanunun Ek-3’ncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda yer alan mülkiyeti Hâzineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.

 

Teşvikten Yararlanma Şartları:

1- Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar.

2 – İrtifak Hakkı veya Kullanma İznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam sabit yatırım tutarının 1.000.000,00 (Birmilyon) Türk Lirasından az olmamak kaydıyla taşınmazın rayiç değerinin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmaması 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirtilen kriterler ile asgari sabit yatırım ve asgari kapasite şartlarını taşıması, talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan.

3 -Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini (%20) karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan.

4 -Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartlan yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri teşvikinden yararlanabilecektir.

6- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-Işlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-Işlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

Başvuru Sekli ve Bildiler:

1- Yatırımcıların; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esasların ekindeki belgelerden Ek-1’de yer alan talep formunu, Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formunu doldurularak, Ek-2’de istenilen bilgi ve belgeler ile son başvuru tarihi ve saatine (15.11.2016 tarih ve saat :16:00) kadar Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Bilgi ve formlar www.miiliemlak.gov.tr adresinden de temin edilebilir.

2- Başvuru sırasında yatırımcının, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Sakarya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 2.000,00 (İkibin) TL yatırarak, alındı makbuzunun diğer belgelerle birlikte Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne verilmesi mecburidir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

4- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.

5- Söz konusu taşınmazlardan 1,2,3,4 ve 5. sırada bulunan taşınmazlar imarlı olduğu için imar planındaki amacına uygun başvuru yapılması gerekmektedir. 7. (Yedi) sıradaki Devtetin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan taşınmazla ilgili Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 09/05/2016 tarih ve 13203 sayılı yazısı gereği taşınmazın üzerine sabit yapı yapılmaması kaydıyla seracılık kapsamında yapılan başvurular kabul edilecektir.

6 – Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14’üncü maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.  7- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazda, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere yönelik uygulama projelerinin yaptırılması gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yapılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bir yıl süreyle ve bedelsiz olarak ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.Taşınmaz üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken uygunluk görüşleri yatırımcıya aittir.

8 – Taşınmazın hukuki ve diğer nedenlerden dolayı İlan sonrasında yatırımdan kaldırılması halimin başvuran yatırımcılar idareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamazlar.

9- İrtifa hakkı tesisi işlemlerine ilişkin www.sakaryadefterdarligi.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS