SORU VE CEVAPLARLA İHALE YÖNETİMİ

Yazar:

26.12.2018

Kişi Okumuş

0 Yorum

SORU VE CEVAPLARLA İHALE YÖNETİMİ


Değerli Okurlar,

Kamu ihaleleri konusunda uzman Sn. İlyas KILIÇ ile, ihale yönetimine yönelik soru cevap şeklinde bir söyleşi düzenledik. Öncelikle değerli vaktini ayırarak sorularımızı cevapladığı için İnşaat Gündemi olarak teşekkür ederiz. İhale yönetimine yönelik çok önemli 14 sorunun cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Öncelikle, kısaca Sn. İlyas KILIÇ’ı tanıyalım :

1990 Yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1991 yılında İkmal Maliye Okulunu bitirdi. 2005 yıllarında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yaptı. MSB ’da önemli projelerde görev yaptı. 2009-2010 yıllarında Lojistik Yönetim Okulunda Sözleşme Hukuku Dersi öğretmenliği yaptı. Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri konusunda öğrenci yetiştirdi. Bazı lojistik yayınlarının hazırlanmasında katkısı oldu. 2010 yılında kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli oldu.2010 yılından beri KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ’nde yöneticilik yapmaktadır. www.kilichukuk.org ve www.ihale.tv sitelerini yönetmekte ve ihale konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapmaktadır.

İLYAS KILIÇ ile Soru ve Cevaplarla İhale Yönetimi

1.İhaleye katılımcı firma seçerken nelere dikkat edilir?

Cevap: İhale yapan İdarenin ihaleye katılacak firmaları doğrudan seçmesi kamu ihalelerinin rekabet ve şeffaflığı ilkesine aykırıdır. İhaleyi yapan İdare ancak, ihaleye katılacak isteklilerin niteliklerini belirlemeye yetkilidir. 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun amacına uygun olarak ihale konusu işin en uygun fiyata, en uygun zamanda ve en uygun nitelikte yerine getirebilecek istekliler arasında yarışma yapılması gerekir. Bu yüzden de çok iyi hazırlanmış ihale dokümanlarıyla, ilanı yapılarak, açık ihale usulü kapsamında ihale gerçekleştirilmelidir.

2.Firmaların ihaleye katılım kriterlerini sağladıklarından ve sözleşmeyi yerine getirebileceklerinden nasıl emin olunabilir?

Cevap: İhaleye katılan isteklilerin, ihale ilanında ve ihale dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerini hakkıyla yerine getirdiği, ihalede istenilen belgelerden anlaşılır. İş deneyim belgeleri bir isteklinin ihale konusu işi yapıp yapamayacağını gösteren en önemli belgedir. Bir istekli daha önce ihale konusu işi kusursuz olarak yerine getirmişse, ihaleye bu yönde düzenlenmiş iş deneyim belgelerini sunacaktır. Bunun yanında, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin cevaz verdiği yeterlik belgelerinin ihalede istenmesi halinde, ihaleye katılacak isteklilerin niteliği belirlenebilir.

3.Türkiye’de uygulanan ihale usulleri nelerdir?

Cevap: Ülkemizde kamu alımları 2003 yılından beri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Kanunda düzenlenen  temel ihale usulleri, Açık İhale Usulü ile Belli İstekliler Arasında İhale usulüdür. Ancak istisnai durumlarda, yani alımın acil olması gereken doğal afet vb. durumlarda, Pazarlık İhale Usulü ile de ihale yapılabilmektedir. Bir ihale usulü olmayan Doğrudan Temin Alımı ise yine İdarelerin İhale Usulü ile gerçekleştirilemeyen alımlarda, (Bir eser sahibinin eserinin doğrudan kendisinden alınması gibi) kullanılır.

 4.Açık İhale Usulü ile yapılan ihaleler, yeterli gizlilikte uygulanabiliyor mu?

Cevap: İhale usulleri arasında en sağlıklı olanı Açık İhale Usulüdür. Bunun nedeni ise ilan edilen ihaleye yeterliği olan tüm isteklilerin teklif verebilmesidir. Diğer ihale usulleri olan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ve Pazarlık Usulünde  ise iki aşamalı ihale yapılması ve İdarelerin istediği firmaları davet etmesi söz konusu olabilmekte, dolayısıyla yaklaşık maliyetin deşifre olması ve ihaleye katılanların birbirleri ile anlaşmaları olasılığı artmaktadır. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelerde ise isteklilerin yaklaşık maliyeti öğrenmelerinde dahi ihalenin kendi üzerlerinde kalma olasılığı çok zayıftır.

  5.Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelerin, Pazarlık İhale Usullerine göre avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Cevap: İhale usulleri arasında en sağlıklı olanı ve rekabet ortamında gerçekleşeni Açık İhale Usulüdür. Keza Kamu İhale Kurumunun resmi web sitesi üzerinden yayınlanan istatistiklerde, en çok kırım oranı olan ihale yönteminin Açık İhale Usulü olduğu görülmektedir. Yani İdarelerin belirlediği yaklaşık maliyetin çok altında yapılan sözleşmeler genellikle Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelerdir. Açık İhale Usulünün yolsuzluk riski en az olan ihale yöntemi olduğunu da söylemek mümkündür. Keza ihale gün ve saatinde verilen kapalı zarflar üzerinden değerlendirme yapılır ve ihaleye kimin katılacağı önceden tahmin edilemez. Açık İhale Usulü ihalelerin en büyük dezavantajı ise ilan süresinin diğer ihale usullerine göre uzun olmasıdır.

 6. Teknolojinin iş hayatında aktif olarak yer alması ile birlikte, online ihale yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Kamu alımları, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği kapsamında da yapılabilmektedir. Bu yöntem hem ihale maliyetini düşürmekte, hem de ihalenin yolsuzluk riskini azaltmaktadır. Diğer taraftan ihale işlemlerinin internet üzerinden ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) aracılığıyla yapılması, ilan, tebligat, bilgi edinme sürelerini kısaltmıştır. Ancak tüm ihale sisteminin elektronik ortamda yapılması şu an için mümkün olamamıştır. Kamu İhale Kurumu’nun bu konudaki çalışmaları takdire şayandır.

 7. İşveren ve müteahhit tarafları düşündüğümüzde, Türkiye dinamiklerini de dikkate alırsak maliyet + kar, birim fiyat ve anahtar teslim türlerinden en ideali sizce hangisidir? Neden?

Cevap: Yapım işleri ihaleleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılmaktadır.

Yine yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme yapılabilmektedir.

Özelliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale sözleşmeleri de vardır ki bunlara karma sözleşme denilmektedir.

Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar iş artışı yapılabilmektedir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur.

Tecrübesi olmayan bazı İdarelerce uygulama projesi çok iyi hazırlanmadan, zemin etütleri eksik olarak ihalelere çıkıldığı bilinmektedir. Bu tür sözleşmelerde iş artışının da kısıtlı olması nedeniyle, Anahtar Teslim Sözleşmelerde Yüklenici ile sözleşme aşamasında uyuşmazlığa düşmesi oldukça sık rastlanmaktadır. İşin özelliğine göre iyi hazırlanmış ihale dokümanı ile yapılan sözleşmeler, hangi usulle yapılmış olursa olsun, kamu yararına sonuçlanacaktır.

 8. Firmalardan gelen teklifler karşılaştırılırken, adil ve doğru bir kıyaslama için nelere dikkat edilmelidir?

CEVAP: İdarenin ihale komisyonlarını, ihale mevzuatına hâkim tecrübeli kişilerden oluşturması gerekir. İhale komisyonlarının düzenli olarak eğitilmesi, komisyondaki kişilerin memur-amir konumundaki kişilerden oluşturulmaması, ihale öncesinde ihale dokümanı hakkında komisyonların bilgilendirilmesi, ihaledeki değerlendirmelerin kalitesini artıracaktır. Bu kapsamda; ihale komisyonu tecrübeli ise; ihale için isteklilerden istenen yeterlikleri yani ihaleye katılım için istenen belgeleri ve fiyat teklifini ihale dokümanına ile ihale mevzuatına göre değerlendirecek ve en doğru kararı alacaktır. Dolayısıyla, firmalardan gelen teklifler karşılaştırılırken, adil ve doğru bir kıyaslama için dikkat edilecek en önemli husus ihale dokümanı ile ihale mevzuatında yer alan hükümler olacaktır. Öte yandan, ihale yetkililerinin ihalelerin rekabete açık şeffaf yapılmasını sağlamaları, soyut gerekçelerle ihale iptali yöntemine başvurmamaları da önem arz etmektedir.    

 9. Firmalardan gelen fiyat teklifleri arasında çok ciddi farklılıklar olduğunda nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP: Teklifler arasındaki ciddi farklılıklar, ihale dokümanının anlaşılmadığını veya bazı teklif sahiplerinin ihale kararını etkilemeye çalıştığı anlamına gelecektir. Eğer İdare oluşturduğu Yaklaşık Maliyetin gerçek piyasa fiyatlarını karşıladığından eminse, sınır değerin altındaki tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapar. Aşırı düşük teklif açıklamasını Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak yapan isteklinin üzerine ihale bırakır. İyi hazırlanmış ihale dokümanı ile yapılan, ilan edilip, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen, yaklaşık maliyetin gizliliği sağlanmış ihale fiyatları, o İdare için en iyi fiyatlardır.

 

 10. İhaleye teklif veren firmaların, tekliflerinden vazgeçme hakları var mıdır? Bu konuda nasıl bir prosedür izlenmektedir.

CEVAP: Kamu ihalelerinde, İdareye sunulan teklifin geri alınması bazı istisnalar dışında mümkün değildir. Örneğin istekli teklifini sunmuş fakat İdare zeyilname ile ihale dokümanını değiştirmişse, isteklinin teklifini geri alması mümkün olabilecektir. Bunun dışında istekliler tekliflerini geri çekemezler.

 

 11. İhalenin doğru bir fiyatla sonuçlandığından nasıl emin olabiliriz? (Fazla yüksek ya da fazla düşük fiyata verilmediğinden)

Cevap: Her ihale kendi içinde özellikler taşıdığından, kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. İhalenin türü, usulü, gerçekleştiği yer, katılım sayısı, İdarenin ödeme şartları, sözleşme süresi, alım konusu işin miktarı, yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunması, fiyat farkı verilip verilmemesi, piyasa şartları, gerçekleştirme görevlilerinin ahlaki durumu, ihale fiyatına doğrudan etkili olan unsurlardır.   

İdare yaptığı ihale fiyatının sağlamasını yaparken; aynı nitelikteki daha önce yaptığı ve sözleşmesi sağlıklı şekilde yürüttüğü ihale fiyatlarını güncelleyerek, fiyat karşılaştırması yapabilir. Ancak bu yöntem piyasa şartlarının normal olduğu, belirsizliklerin yaşanmadığı durumlarda geçerlidir. 

 12. Pek çok katılımcının olduğu bir ihalede, her firmadan farklı sorular, kritikler gelecektir. Eş zamanlı ve sistematik bir ihale süreci için nasıl bir işleyiş olmalıdır?

Cevap: İhale sürecinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, ihale dokümanının açık, anlaşılabilir, rekabete uygun, katılımı engelleyen hususlardan arındırılmış olması ile mümkündür. Rekabete uygun ihale dokümanı için işin uzmanı kişilerce hazırlanması gerekir. Özellikle ihale dokümanları hazırlanırken, işin uzmanı olan İdarelerin ihale dokümanlarından faydalanması tavsiye edilen bir yöntemdir. Örneğin yol, köprü vb. yapımında Karayolları, sulama, kanalizasyon vb. alımlarda DSİ, yemek ve teçhizat alımlarında MSB şartnameleri örnek alınabilir.

13. İhale sonuçları, hangi aşamada ve nasıl açıklanmalıdır?

CEVAP: Kamu alımlarında ihalenin sonuçları, İhale Komisyonunun değerlendirmesini yapıp, İhale Yetkilisinin onayına müteakiben en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere gerekçeli olarak açıklanır. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Pazarlık ihalelerde (4734 sayılı Kanun’un 21. Maddesi (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde)  beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

 14. İhalede teklif geçerlilik suresi sona ermesi halinde, İdarenin tekliflerin geçerlilik suresini uzatılmasını isteklilerden talep edebilir mi?

Cevap: İstekliler, tekliflerindeki taahhüt ettikleri hususlara teklif geçerlik süresi ile bağlıdır. Bu nedenle İdare kesinleşen ihale kararını geciktirmişse, ihale üzerinde kalan isteklilerden teklif geçerlik sürelerini ve teminat sürelerini uzatıp uzatmayacağını sorarak ihaleyi sonuçlandırmalıdır. Bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

 

İlyas Kılıç Hakkında Detaylı Bilgi :

Yönettiği web siteleri:

www.kilichukuk.org

www.ihale.tv

Başlıca Eserleri;

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

1-      Kamu İhale Kurulu Emsal Kararları (Adalet Yayınevi, 2012)

2-      Yapım Sözleşmelerinde 400 Soruya, 400 Cevap (Seçkin Yayınevi, 2.Baskı)

3-      Kamu İhale Hukukunda 2.300 Soruya 2.300 Cevap (Seçkin Yayınevi, 2.Baskı)

Kitaplarıyla ilgili sitemizde yayınlanan bültenler ve detaylı bilgi için :

      

ELEKTRONİK KİTAPLARI

1-      Yabancı Şirketlerin İş Deneyim Belgesi İle Yerli İsteklilerin İhalelere Katılma Yöntemi

2-      İhale Yasaklamalarında Yeni Yaklaşımlar Emsal Kararlar Soru ve Cevaplar

3-      İdare İle Yüklenicinin Sulh Yoluyla Sözleşmeyi Feshetmesi

4-      Hakediş Kesintileri Ve Yüklenicilerin Bilmesi Gereken Hususlar

5-      Konularına Göre Kamu İhale Kurumu Kararları

6-      Kamu Alımlarında Fesat Suçunun Emsal Kararlarla Değerlendirilmesi ve Hukuksal Çözümler

7-      İhale ve Sözleşmeler Terimler Sözlüğü

8-      4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Emsal Mahkeme Kararları

9-      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Emsal Mahkeme Kararları

10-   Uygulayıcılar İçin Yüksek Seviyede İhale ve Sözleşme Kılavuzu “Emsal Kararlar İle”

11-   Kamu İstisna Alımları Uygulama Kılavuzu

12-   4734 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Emsal Mahkeme Kararları

MAKALELERİ

1-      İhalede Birden Fazla Geçerli Teklif Varken Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenmemesi Mümkün Müdür? (Nisan-Haziran 2016 Mali Kılavuz Dergisinde Yayınlanmıştır)

2-      Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Zorunlu Mu? Yasal Düzenlemeler Ve Öneriler(Ocak-Mart 2016 Mali Kılavuz Dergisinde Yayınlanmıştır)

3-      Yapım İşi İhalelerinde Sınır Değerin Altında Kalan Tekliflere Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmamasının Riskleri Nelerdir? (Güncel Mevzuat Dergisinde Aralık 2014 Tarihli 107-108 Sayısında Yayınlanmıştır)

4-      Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Yerli Mal Alımı İşlerinde Ara Denetim (Güncel Mevzuat Dergisinde Eylül-Ekim 2014 Tarihli 105-106. Sayısında Yayınlanmıştır)

5-      Kamu İhalelerinde Yerli Malı Teklif Eden Firmalara Uygulanan %15 Fiyat Avantajı Ne Anlama Geliyor?(Güncel Mevzuat Dergisinde Ağustos 2014 Tarihli 104. Sayısında Yayınlanmıştır)

6-      Seçimler İçin Yapılacak Alımlarla İlgili Kanun Değişikliklerinin Sakıncaları Ve Çözüm Yöntemleri (Güncel Mevzuat Dergisinde Kasım-Aralık 2013 95-96 Sayısında Yayınlanmıştır)

7-      2013 Yılı İhale İstatistiklerinin Ortaya Koyduğu Sorunlar (Güncel Mevzuat Dergisinin Ocak 2014 Tarihli 97. Sayısında Yayınlanmıştır)

8-      Hizmet Alımı Sözleşmesi Sona Erdiğinde İşçilerin Kıdem Tazminatları Ve Asgari Ücrer Fiyat Farkları İdarece Yükleniciden Tazmin Edilebilir Mi? (Güncel Mevzuat Dergisinin Haziran 2013 Tarihli 90. Sayısında Yayınlanmıştır)

9-      Kamu İhale Kurumunun Son 5 Yıl İstatistikleriyle Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Güncel Mevzuat Dergisinin Nisan-Mayıs 2013 Tarihli 88-89. Sayısında Yayınlanmıştır)

10-   İhale Mevzuatında Son Dönemde Yapılan Ve Rekabeti Kısıtlayan Suistimale Açık Düzenlemeler Nelerdir? (Güncel Mevzuat Dergisinin Ekim 2013 Tarihli 94. Sayısında Yayınlanmıştır)

11-   Kamu İhale Sözleşmelerinde İşveren Hissesinin Beş Puanlık (%5) Kısmına İsabet Eden Tutarın, Hakedişten Kesilmesi Mümkün Müdür?(Güncel Mevzuat Dergisinde Şubat 2013 Tarihli 86. Sayısında Yayınlanmıştır.)

12-   Yapım İşi İhalelerinde Anahtar Teknik Personel İle İlgili Yapılan Yönetmelik Değişikliğinin Faydaları Ve Zararları (Aralık 2012 Tarihinde Sayı 83 Güncel Mevzuat Dergisinde Yayınlanmıştır.)

13-   İhaleli İşlerde Hakedişlerin Geç Ödenmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Sorunlar (Ekim 2012 Tarihinde sayı 82 Güncel Mevzuat Dergisinde Yayınlanmıştır.)

14-   Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri Ve Karşılaşılan Sorunlar (Güncel Mevzuat Dergisinin Temmuz 2012 Tarihli 79. Sayısında Yayınlanmıştır.)

15-   Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri Ve Karşılaşılan Sorunlar (Güncel Mevzuat Dergisinin Haziran 2012 Tarihli 78. Sayısında Yayınlanmıştır)

16-   Yapım Sözleşmelerinde Yüklenicilerin Karşılaşabilecekleri Sorunlar (Mayıs 2012 Tarihinde Sayı 77 Güncel Mevzuat Dergisinde Yayınlanmıştır.)

17-   Mal Teslimi Ve Sonrasında Yüklenicilerin Karşılaşabilecekleri Sorunlar (Nisan 2012 Tarihinde Sayı 76 Güncel Mevzuat Dergisinde Yayınlanmıştır.)

18-   Kamu İhale Sözleşmesini Uygulanması Aşamasında Hizmet Sektöründeki Yüklenicilerin Karşılaşabilecekleri Haksız İşlemler Ve Alacakları Tedbirler  (Mart 2012 Tarihinde Sayı 75 Güncel Mevzuat Dergisinde Yayınlanmıştır.)

19-   Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Tekliflerin Sorgulanması Aşamasında İsteklilerce Yapılan Hatalar (Kasım 2011 Tarihinde Sayı 71 Güncel Mevzuat Dergisinde Yayınlanmıştır.)

20-   Yapım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Yaygın Olarak Yapılan Hatalar ( Eylül 2011 Tarihinde Sayı 69 Güncel Mevzuat Dergisinde Yayınlanmıştır.)

21-   4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 17. Maddesine Aykırı Davranan İsteklilerin, İdarelerce Teminatına El Koyması Mümkün Değildir ( 19 Eylül 2011 Sitemizde Yayınlanmıştır.)

22-   Akaryakıt İstasyonlarında Alınan Yanlış Numuneler Sonucu Verilen Cezalar Ve Bilinmesi Gereken Hususlar (15 Temmuz 2011 Petroltürk Dergisinde Yayımlanmıştır.)

23-   Haklarında Kamu Davası Açılan Kişi, Şirket Veya Vekillerin Kamu Alım İhalelerine Girebilme Şartları ( 30 Nisan 2011 Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır.)

24-   İnternet Üzerinden İhale Uygulamaları Ve Elektronik Kamu Alımları Platform (EKAP) (14.06.2011 Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır.)

25-   Hakkında Kamu Davası Açılanlarla İlgili Yapılan Son Kanun Değişikliği, İhale Sisteminde Değişiklikler Getiriyor Mu? (İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır.)

26-   İhalelerden Yasaklama Yetkisi, Özelleştirme Kapsamındaki İdarelerce Nasıl Kullanılmalıdır? Bu Tür Yasaklamalar İçin Nerede Dava Açılması Gerekmektedir? (İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır.)

27-   Kamu Alımlarında İhale/Harcama Yetkilileri İçin Başvuru Kılavuz(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

28-   Kamu Alım- Satımlarındaki Görevliler İçin Kusur Kavramı Ve Hizmet Kusuru (İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

29-   Kamu İnşaat İhalelerine İstekli Olabilme Şartları(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

30-   İhale Hukukunda Sözleşme Devri Ve Devir Sözleşmesi Örneği(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

31-   İhale İptallerinde İsteklilerin Yapması Gereken Hususlar Ve Emsal Kararlar(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

32-   Temlik ve Haciz İşlemleri(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

33-   Mal Alım sözleşmelerinde Teslim Süreleri ve Gecikme Cezalarının Hesaplanması(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

34-   Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kiralama İhaleleri(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

35-   Kamu Taşınmazlarının Satış İhalesi Nasıl Gerçekleşir? (İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

36-   İhalelere Yönelik Başvurular Örnek Dilekçeler ve Yapılan Başvurular(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

37-   İhale ve Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulamaları(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

38-   Kamu Zararı Nedir? (İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

39-   Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Nasıl Yapılmalıdır?(İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır)

BASINDA HAKKIMDA ÇIKAN HABER VE YAZILARIMIZ

1-      Ambargo Uygulayan Ülkelere Kamu İhalelerinde Engel Konulabilir Mi Neler Yapılmalıdır? (11.12.2015 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

2-      Kamu İhalelerinde Getirilen Yeni Değişiklikler Neler?(10.07.2015 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

3-      “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” İşlemi Ve Tazminat Talep Hakları(29.04.2015 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

4-      EKAP’a Kayıt Olmayanlar Kamu İhalesine Giremeyecek(07.03.2015 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

5-      İhaleye Girecek İşverenlerin, SGK Prim Borcu En Fazla Ne Kadar Olmalı? (29.01.2015 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

6-      Kamu İhalelerine Katılan Hizmet Sunucuları İçin Yeni Dönem Başladı (19.11.2014 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

7-      Yüklenici İki İhale Arasındaki Fiyat Farkını Ödemek Zorunda Mıdır?( 10.11.2014 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

8-      Kamu İhale Kanunu’ndaki Son Değişiklikler Kapsamında, Aşırı Düşük Teklif Uygulamaları (09.08.2014 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

9-      Yabancı Şirketler Kamu İhalelerine Neden Daha Az Katılıyorlar (28.06.2014 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

10-   Kamu İhalelerine Katılıp İş Yapan Yabancı Şirket Sayısının Son Yılların En Düşük Seviyesine İnmesindeki Nedenler(17.05.2014 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

11-   Özel Sektöre İş Yapan Hizmet Sunucularının, Kamu İhalelerine Katılabilmeleri İçin Gerekli Olan İş Deneyimlerini Tevsik Etme Usulleri(29.03.2014 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

12-   İhale İşlemlerinde, İdari Yargıya Başvuru Hakkı Nasıl Kullanılmalı? (22.01.2014 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

13-   İhale İşlemlerinde, Kamu İhale Kurumuna Başvuru Hakkı Nasıl Kullanılmalıdır? (04.01.2014 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

14-   İhale İşlemlerinde, Kamu İdareye Başvuru Hakkı Nasıl Kullanılmalıdır? (14.12.2013 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

15-   Haklarında Kamu Davası Açılan Kişiler İhalelere Katılabilir Mi? (14.09.2013 Tarihinde Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır)

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.

İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

16.01.2021 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 5820 ₺ 5790 ₺ 5760 ₺
İzmir 5675 ₺ 5650 ₺ 5600 ₺
Karabük 5770 ₺ 5695 ₺ 5620 ₺
Biga 5720 ₺ 5680 ₺ 5640 ₺
Payas 5640 ₺ 5610 ₺ 5580 ₺
Gebze 5810 ₺ 5780 ₺ 5750 ₺
Samsun 5810 ₺ 5810 ₺ 5720 ₺
Ankara 5740 ₺ 5710 ₺ 5680 ₺
Bursa 5745 ₺ 5720 ₺ 5670 ₺
Kütahya 5745 ₺ 5720 ₺ 5670 ₺
Sivas 5730 ₺ 5700 ₺ 5670 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ