TOKİ, askerin en değerli arazisine AVM yapacak

Yazar:

22.10.2014

Kişi Okumuş

0 Yorum

TOKİ, askerin en değerli arazisine AVM yapacak


Şe­hir mer­kez­le­rin­de bu­lu­nan ve ara­zi­si pa­ra eden ka­mu loj­man­la­rı el de­ğiş­tir­me­ye de­vam edi­yor. Tür­ki­ye­’nin en de­ğer­li cad­de­si Bü­yük­de­re üze­rin­de yer alan as­ke­ri loj­man­la­rın bu­lun­du­ğu ara­zi Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’na (TO­Kİ)
dev­re­di­li­yor.
İs­tan­bul Zin­cir­li­ku­yu­’da Zor­lu Cen­ter ile Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü binaları ara­sın­da yer alan yak­la­şık 20 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki ara­zi üze­rin­de bu­lu­nan dört as­ke­ri loj­man bo­şal­tı­lı­yor.
1970’li yıl­la­rın so­nun­da ya­pı­lan loj­man­la­rın sa­kin­le­ri TO­Kİ­’nin Bal­mum­cu­’da­ki as­ke­ri Di­ki­me­vi­’nin bu­lun­du­ğu ara­zi­ye ya­pa­ca­ğı ye­ni bi­na­la­ra ta­şı­na­cak.

Ko­nut da ya­pı­la­bi­le­cek
TO­Kİ­’ye dev­re­di­len ara­zi için ise önü­müz­de­ki yıl ar­sa sa­tı­şı kar­şı­lı­ğı ge­lir pay­la­şı­mı mo­de­li ile iha­le­ye ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. İha­le, “Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Sa­tış, De­vir, İn­ti­kal, Ki­ra­ya ver­me, Tram­pa, Sı­nır­lı Ay­ni Hak Te­si­si ve Ar­sa Sa­tı­şı Kar­şı­lı­ğı Ge­lir Pay­la­şı­mı İha­le Yö­net­me­li­ği­” kap­sa­mın­da açık ya­pı­la­cak.

Pro­je ala­nın­da, iş mer­kez­le­ri, ofis, bü­ro, alış­ve­riş mer­ke­zi, çok kat­lı ma­ğa­za, çar­şı, si­ne­ma, ti­yat­ro, mü­ze, kü­tüp­ha­ne, ser­gi sa­lo­nu gi­bi kül­tü­rel te­sis­ler, otel, mo­tel, özel yurt ile re­zi­dans gi­bi ko­nak­la­ma te­sis­le­ri, res­to­ran, ka­fe, lo­kan­ta, özel spor te­sis­le­ri, yö­ne­tim bi­na­la­rı, ban­ka ve fi­nans ku­rum­la­rı yer ala­bi­le­cek.

Ver ara­zi­yi al loj­ma­nı
21 Ara­lık 2006 Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (MSB) ile im­za­la­nan pro­to­kol uya­rın­ca, MSB’­ye tah­sis­li ara­zi­le­rin kıy­met tak­dir be­de­li ora­nın­da TO­Kİ­’ye dev­ri kar­şı­lı­ğın­da, ih­ti­yaç du­yu­lan yer­ler­de loj­man ya­pı­lı­yor.

TO­Kİ, da­ha ön­ce de has­ta­ne­ler yap­mak üze­re Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, okul­lar yap­mak üze­re Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, yi­ne po­li­se ar­sa kar­şı­lı­ğı loj­man yap­mak üze­re İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile pro­to­kol­ler im­za­la­mış­tı. Sos­yal hiz­met ku­rum­la­rı için sev­gi ev­le­ri in­şa eden TO­Kİ, son ola­rak tu­rizm böl­ge­le­rin­de ya­ban­cı­la­ra sa­tış ama­cıy­la ta­til kö­yü ve ko­nut pro­je­si
baş­lat­mış­tı.

Met­re­ka­re­si 20 bin do­ları buluyor
MER­KEZ İş Ala­nı (Mİ­A) ko­nu­mun­da­ki Bü­yük­de­re Cad­de­si­’n­de­ki ar­sa­la­rın fi­yat­la­rı 20 bin do­la­ra ka­dar çık­mış du­rum­da. 2000’li yıl­la­rın ba­şın­da fab­ri­ka­la­rın ka­pa­nıp, şeh­rin uzak nok­ta­la­rı­na ta­şın­ma­sıy­la de­ğiş­me­ye baş­la­yan İstanbul’daki Bü­yük­de­re Cad­de­si üze­rin­de­ki gök­de­len­ler­de Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len şir­ket­le­ri­nin ve ban­ka­la­rı­nın ge­nel mü­dür­lük bi­na­la­rı yer alı­yor.
Kaynak : Sözcü

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.

İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

19.01.2021 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 5770 ₺ 5740 ₺ 5710 ₺
İzmir 5615 ₺ 5590 ₺ 5540 ₺
Karabük 5700 ₺ 5625 ₺ 5550 ₺
Biga 5730 ₺ 5690 ₺ 5650 ₺
Payas 5600 ₺ 5570 ₺ 5540 ₺
Gebze 5710 ₺ 5680 ₺ 5650 ₺
Samsun 5740 ₺ 5740 ₺ 5650 ₺
Ankara 5680 ₺ 5650 ₺ 5620 ₺
Bursa 5695 ₺ 5670 ₺ 5620 ₺
Kütahya 5695 ₺ 5670 ₺ 5620 ₺
Sivas 5710 ₺ 5680 ₺ 5650 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ