Zeytinburnu’nda 10,1 milyon TL’ye satılık bina!

Yazar:

18.12.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Zeytinburnu’nda 10,1 milyon TL’ye satılık bina!

İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde yer alan bina niteliğindeki taşınmaz 10.102.400,00 TL’ye Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından satışa sunuluyor.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mah., 2446 Ada, 13 Parselde kayıtlı 275,00 m2 Yüzölçümlü Bodrum Zemin Asma Kat Dört Normal Katlı Kargir Bina niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 12/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi-Gökalp mahallesi, 2446 ada 13 parsel sayılı (parsel alanı 275.00m2) ana taşınmazda “bodrum zemin asma kat dört normal katlı kagir bina” nitelikli halihazırda ise, Gökalp Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinden 62 dış kapı numarası alan üzerinde “imperio by veronica” yazısı bulunan binanın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede Tapu kaydında 275,00m2 “bodrum zemin asma kat dört normal katlı kagir bina” olarak kayıtlı ana taşınmazın üzerinde, halihazırda da bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+4 normal kattan müteşekkil, betonarme karkas tarzda, bitişik nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesiyle inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, asansör tertibatı ile kalorifer tesisatları ikmal edilmiş bina mevcuttur. Satış konusu binanın tamamı zemin kattan tek bir girişe sahip işyeri olarak inşa edilmiş olup bodrum katında depo ve makine dairesi, zemin katında bina ana girişinin bulunduğu, bu katta teşhir ve satış bölümü, normal katlarında odalara ayrılmış şekilde teşhir salonu, atölyesi, büro mahalli, wc-lavabo, imalat, kalıp çıkarma odaları, 4.normal katında ilave olarak mutfak ve yemekhane, sahanlık kısmında wc-lavabo mahallerinin mevcut olduğu, Binada zemin döşemelerinin granit ve laminat parke kaplama, duvarların sıvalı ve boyalı, asma tavan ve gömme spot aydınlatmalı, wc-lavabo mahallerinin duvarlarının fayans kaplı, doğrama akşamının alüminyum doğrama camekanlı, giydirme cephe olup olup binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanının takribi 1645m2, olduğu anlaşılmıştır. Keşif tarihi itibariyle binanın içerisinde kısmen deri giyim imalatına ilişkin kalıp ve malzemelerin bulunduğu, ancak binanın kullanıma kapalı olduğu imalat yapılmadığı anlaşılıp, taşımazın bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, sahile cepheli “onaltıdokuz” isimli bina karşısında dericiler ve Perdeciler Çarşısı olarak bilinen bölge dahilinde olup civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır” denilmektedir.

İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.06.2016 gün E.41868 sayılı yazısında; Zeytinburnu ilçesi, Gökalp mahallesi 2446 ada 13 parselin 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli imar Planında bitişik nizamda h: 15.50. mt., İrtifada Konut alanında kaldığı, belirtilmektedir.

Kıymeti :10.102.400,00 TL

KDV Oranı :%18

TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ ŞERH : Bakırköy 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/222 Esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi konulmuştur. (Mahkemenin 29/08/2016 tarihli yazı cevabına göre tasarrufun iptali davası nedeniyle taşınmazın kaydına konulan ihtiyati tedbir mahiyetindeki ihtiyati haczin devam ettiği, bu kararın taşınmazın 3.kişilere devir ve temlikin önlenmesi amacıyla verildiği bildirmiş olduğundan, açıkça cebri satışa engel olup olmadığı hususunda cevap verilmediğinden alıcıya söz konusu ihtiyati tedbir baki kalmak kaydıyla tescil verilecektir.)

1. Satış Günü : 01/02/2017 günü 15:00-15:10 arası

2. Satış Günü : 03/03/2017 günü 15:00-15:10 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvaD.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini

geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa.satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan Önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki

TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TG Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK. nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir, ihaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20’si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için “taşınmaz ahuya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihle yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş birakte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.” hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

4- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ye ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında aynca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilam tebligat yerine geçer.

7- İİK ‘nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek -İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/605 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.

İnşaat Gündemine Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (TEMMUZ AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

İnşaat Proje Okuma Eğitimi - Mimari/Statik/Mekanik/Elektrik - 50 TL   SATIN AL
İnşaat Projelerinde Metraj, Keşif, Bütçe ve Hakediş Eğitimi - 70 TL   SATIN AL
Tüm Aşamalarıyla İnşaat Eğitimi - AUTOCAD/STA4/EXCEL/PROJECT - 50 TL   SATIN AL
Primavera P6 ve Excel ile Planlama ve Bütçe Analizi Eğitimi- 50 TL   SATIN AL
REVİT Architecture Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
Sta4CAD Eğitimi - 40 TL   SATIN AL
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
MS PROJECT Eğitimi - 60 TL   SATIN AL

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

06.07.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 3510 ₺ 3490 ₺ 3470 ₺
İzmir 3425 ₺ 3405 ₺ 3360 ₺
Karabük 3490 ₺ 3440 ₺ 3390 ₺
Biga 3430 ₺ 3410 ₺ 3390 ₺
Payas 3480 ₺ 3450 ₺ 3420 ₺
Gebze 3440 ₺ 3425 ₺ 3410 ₺
Samsun 3490 ₺ 3490 ₺ 3430 ₺
Ankara 3510 ₺ 3480 ₺ 3450 ₺
Bursa 3490 ₺ 3470 ₺ 3425 ₺
Kütahya 3490 ₺ 3470 ₺ 3425 ₺
Sivas 3520 ₺ 3490 ₺ 3460 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ