SAP2000 - ETABS - STA4CAD - TEKLA - REVİT - MS PROJECT Online Kurs Fırsatı, TIKLA

Avcılar Firuzköy'de 7.1 milyon TL'ye satılık arsa! | İnşaat Gündemi

Avcılar Firuzköy’de 7.1 milyon TL’ye satılık arsa!

Yazar:

10.02.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Avcılar Firuzköy’de 7.1 milyon TL’ye satılık arsa!


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: 1 – Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Avcılar Firuzköy Mahallesi 7 pafta 6209 parsel sayılı 1713,50 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz İmar Planında Ticaret + Hizmet alanında kalmakta olup, taşınmaz 7.196.700,00TL muhammen bedelle, (Bu satışından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 – SATILACAK TAŞINMAZ MALIN

 

3 – Taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 – İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 – İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olması gereklidir.

6 – İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A – Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)

3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. Tebligat için adres bildirimi,

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B – Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

inşaat yapma oyunu

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. Tebligat için adres bildirimi,

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C – Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

9 – İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, %3 geçici teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 23/02/2016 tarih, Saat 09:00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

10 – 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun’un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

11 – Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

12 – Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

13 – İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

14 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

15 – İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir.

16 – İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

17 – İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

kaynak: emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

28.10.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4560 ₺ 4530 ₺ 4500 ₺
İzmir 4405 ₺ 4380 ₺ 4330 ₺
Karabük 4480 ₺ 4430 ₺ 4380 ₺
Biga 4440 ₺ 4420 ₺ 4400 ₺
Payas 4410 ₺ 4380 ₺ 4350 ₺
Gebze 4490 ₺ 4460 ₺ 4430 ₺
Samsun 4500 ₺ 4500 ₺ 4430 ₺
Ankara 4500 ₺ 4470 ₺ 4440 ₺
Bursa 4460 ₺ 4440 ₺ 4395 ₺
Kütahya 4460 ₺ 4440 ₺ 4395 ₺
Sivas 4540 ₺ 4510 ₺ 4480 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ