Türk inşaat firmaları Avrupa’nın yıldızı oldu

Yazar:

28.09.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum

Türk inşaat firmaları Avrupa’nın yıldızı oldu

Türk inşaat firmalarının başarısı ülke sınırlarına taştı. Yüzlerce projenin en iyi mimari, gayri menkul, iç tasarım ve yapı geliştirme kategorilerinde yarıştığıödül töreninde aralarında Sur Yapı, İnanlar İnşaat, Dap Yapı, Özak GYO, Viatrans-Meydanbey projeleriyle ödüle layık görüldü. Avrupa’nın en iyi kentsel yenileme projesi ise Gap İnşaat tarafından projelendirilen Tarlabaşı 360 oldu.

300 milyon dolarlık yatırım

Tar­la­ba­şı­’n­da top­lam ya­tı­rım de­ğe­ri­nin 300 mil­yon do­la­ra yak­laş­tı­ğı­nı be­lir­ten Yet­gin, ofis­le­rin yüz­de 80’in­de sa­tış­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Ko­nut­la­rın sa­tı­şı­na ise ka­sım ayın­da baş­la­na­cak. Bu yıl için­de ikin­ci sa­tı­şa çı­ka­cak pro­je Ye­ni­bos­na­’da yük­se­le­cek. Ku­yum­cu­kent­te 15 bin metreka­re ara­zi­de 60 met­re­ka­re ofis ver ti­ca­ri alan­lar ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım de­ğe­ri 200 mil­yon li­ra ola­rak ön­gö­rü­len kar­ma ya­pı­da ko­nut­la­ra da yer ve­ri­le­cek.

İstanbul organizasyona talip oldu

Dünyanın en saygın gayrimenkul ödülllerinden biri kabul edilen International Property Awards Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri bölgesel yarışması olan Arupa Gayrimenkul Ödülleri, uluslararası jüri kurulu aracılığıyla bugünün ve geleceğin en iyi yapılarını seçiyor. Türkiye bu organizasyona ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı.

Şansımız yüksek

Organizasyon heyeti ön görüşmelerin yapıldığı Türkiye’nin şansının yüksek olduğunu Fransa ve Rusya ile görüşmeler tamamlandıktan sonra son kararı açıklayacaklarını dile getirdi.

Okmeydanı’nda binalar 9 katı geçmeyecek

Tar­la­ba­şı­’n­da ba­şa­rı­lı bir dö­nü­şü­me im­za at­tık­la­rı­nı be­lir­ten Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Mis­bah De­mir­can şim­di de Ok­mey­da­nı­’nı dö­nüş­tü­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Böl­ge hal­kı ile gö­rüş­me­ler yap­tık­la­rı­nı ak­ta­ran De­mir­can şöy­le ko­nuş­tu;

35 metrelik cadde

“Bu­ra­da ya­pa­ca­ğı­mız dö­nü­şüm göz ka­maş­tı­ra­cak. Bi­na­lar 9 ka­tı geç­me­ye­cek. 35 met­re bü­yük­lü­ğü olan cad­de ya­pa­ca­ğız. Gö­rüş­tü­ğü­müz ki­şi­le­rin yüz­de 95’i dö­nü­şü­me ‘evet’ de­di. Pro­je­ye  ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar da şim­di­den il­gi gös­te­ri­yor.”

EMİNE AÇAR – BUGÜN GAZETESİ

kaynak: emlak.bugun.com

inşaat mühendisliği programları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

YorumunuzGÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

20.03.2019 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 3300 ₺ 3300 ₺ 3330 ₺
İzmir 3220 ₺ 3255 ₺ 3285 ₺
Karabük 3230 ₺ 3270 ₺ 3270 ₺
Biga 3240 ₺ 3265 ₺ 3290 ₺
Payas 3200 ₺ 3230 ₺ 3260 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ